Verksamhetsplan för Strategiskt ledningsstöd

Detta är avdelningen Strategiskt ledningsstöds verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Strategiskt ledningsstöd (STL) stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet. I ansvaret ingår också stöd till konsistoriet, samordning av årsredovisningen och budgetarbetet, verksamhetsplanering samt intern styrning och kontroll. Dessutom svarar avdelningen för administrativt stöd till universitetsledningen, KI:s fundraising, att genomföra akademiska högtider samt har ett samordningsansvar för utredningar.

 • Stödja ny ledning; rektor, prorektor och universitetsdirektör.
 • Stödja KI:s organisationsutveckling; under 2024 integreringen av BioNut med MedH.
 • Delta aktivt i uppstarten av översyn av det gemensamma verksamhetsstödet.
 • Ta fram förslag till ny resursfördelning inför 2025.
 • Utveckla KI:s modell för verksamhetsplanering.
 • Bidra till att myndighetskapitalet nyttiggörs.
 • Delta i översyn av råd och nämnder.
 • Stödja ny ledning i sin roll och i arbetet med identifierade utmaningar.
 • Akademiska val
 • Akademiska ceremonier
 • Akademiska organ – stöd till
 • Benchmarking och analys
 • Budgetunderlag
 • Delegationsordning
 • Fundraising
 • Intern styrning och kontroll
 • Konsistoriet
 • Rektors beslutsmöten
 • Remisser och utredningar
 • Resursfördelning och budgetprocessen
 • Verksamhetsinformationssystem, VIS
 • Verksamhetsplanering och uppföljning
 • Årsredovisning

29

 • Organisation och ledning
 • Planering och uppföljning
 • Development office

35 054 tkr

Ett cirkeldiagram visar STL:s budget o finansiering för 2024 som totalt 35 054 tkr. Hela summan är universitetsgemensamt (central INDI).
STL:s budget o finansiering för 2024 är totalt 35 054 tkr. Foto: N/A