Riktlinjer för riskhantering

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra chefsansvar för riskhantering och skyldighet att rapportera väsentliga risker.

  • Diarienummer: 1-610/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Dekaner, avdelnings-och verksamhetschefer för
    universitetsövergripande funktioner

Sammanfattning av riktlinjerna

Varje chef ansvarar för att upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll inom delegerat ansvarsområde, vilket bl.a. innebär att riskhantering ska genomföras systematiskt. Risk och rådighet (möjlighet till påverkan) ska hänga ihop, vilket betyder att den som bär en risk också ska ha, eller ges, bästa förutsättningar att kunna hantera risken. Risker kan identifieras på olika organisatoriska nivåer. För att tydliggöra ansvaret för verksamheten, såsom den är beskriven i besluts- och delegationsordningen, används termer som strategisk, taktisk och operationell risk.

Riktlinjerna i sin helhet