HR och personal på CLINTEC

Här hittar du - som är anställd eller anknuten hos oss - information och rutiner kring vanligt förekommande personalrelaterade frågor på CLINTEC.

Fullständig information som rör din anställning, arbetsmiljö, lön, arbetstid, förmåner, ledigheter och kompetensutveckling hittar du på de centrala sidorna här på Medarbetarportalen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda: hr@clintec.ki.se 

Profile image

Zainabou Päivärinta

HR-ansvarig (föräldraledig)

Maya Öberg

HR-Ansvarig
+46852487127

Doktorand

Information och rutiner rörande doktorander, doktorandutbildning/ forskarutbildning hittar du på vår sida Forskarutbildning vid CLINTEC.

Disputation

CLINTEC lämnar ett bidrag till disputation för doktorsgrad med totalt 25 000 kr. Det utgör ett bidrag till tryckkostnader samt opponentarvode och övriga kostnader för opponent.

Enheten erhåller bidraget genom att skicka spikbladet samt projektnummer dit summan ska överföras, till ekonomiteamet på CLINTEC.

Resor och traktamente, representation, utlägg

Medarbetarportalen hittar du allmän information och regler rörande att resa i tjänsten.

Resebokningar

Enhetsadministratören bokar resor för medarbetare på respektive enhet. Om det ändå finns behov för en medarbetare att själv kunna boka sina resor så kan du få en resenärsprofil som användare. Förfrågan om resenärsprofil ska gå genom enhetsadministratören och för godkännande av enhetschefen. Reseansvarig på institutionen lägger sedan upp resenärsprofilen.

Medarbetare som själva bokar sina resor ska känna till och hålla sig uppdaterad om de regler som gäller vid tjänsteresor.

Resegodkännande

En tjänsteresa ska godkännas och planeras i samråd med din chef. För att kunna styrka godkännandet har vi på CLINTEC tagit fram ett dokument - "resegodkännande". Den behöver inte bifogas till fakturor eller reseräkningar utan sparas enbart på enheterna. 

Som alltid gäller

”Rätt att besluta om tjänsteresa följer av gällande besluts och delegationsordning. Den som har rätt att besluta om tjänsteresa ansvarar för att dessa regler följs och att medarbetare som reser i tjänsten känner till vad som gäller vid tjänsteresor.”

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställda anses de som arbetar för KI under enstaka kortvariga perioder, exempelvis gästföreläsare. Dessa personer har en intermittent anställning och ersätts med lön per timme. Särskild visstidsanställning (SÄVA) används som anställningsgrund. För dessa personer ska ett anställningsavtal skrivas som signeras av både chef och medarbetare (eller skickas per mail till medarbetaren som bekräftar detta).

Det finns vissa undantag där anställning inte behövs, då ersätts arbetstagaren med ett fast belopp. Arbetsuppgifter som ersätts med en fastställd summa:

  • Ersättning till ledamöter i Konsistoriet
  • Ersättning till opponent
  • Ersättning till sakkunnig
  • Ersättning till försökspersoner
  • Vissa andra uppdrag

För vissa av ovanstående ersättningar finns fastställda belopp, läs mer på de centrala sidorna om fastställda ersättningsnivåer för icke KI-anställda. Beloppet beräknas inkl. semesterersättning.

Administratören på enheten registrerar dessa löner och arvoden i PA-webben samt informerar berörd person att anmäla sitt konto till Swedbank.

För anställda med SINK-skatt ska SINK-beslut och kontoanmälan Swedbank med ersättningsmottagarens namnteckning bifogas.

Utlägg

Information finns på de centrala sidorna digitala kvitton, reseräkning och utlägg.

Åsa Catapano
2024-01-02