Organisation vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Inom CLINTEC bedrivs huvudsakligen verksamhet inom utbildning, forskning, utveckling och forskarutbildning. Verksamheten varierar i grad mellan de olika enheterna. Vissa enheter fokuserar nästan uteslutande på utbildning, medan andra har en mer forskningsinriktad verksamhet.

En gemensam nämnare för våra enheter är deras kliniska koppling och nära samverkan med en klinik på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsområdena representerar hela människokroppen, från barn till vuxna, och inkluderar specialiteter som öron-näsa-hals, medicinska njursjukdomar, kvinnosjukdomar, allmänkirurgi, ortopedi, transplantation, urologi, bild- och funktionsmedicin, radiografi samt anestesi och intensivvård.

Organisationsbild CLINTEC

På samma sätt som rektor har delegerat en stor del av ansvaret till prefekterna, har prefekten vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC delegerat ansvaret vidare till enhetscheferna (14 st).

Prefekten har stödfunktioner i form av ett kansli. Kansliet inkluderar administrativ chef, ekonomiadministration, kommunikation, administration, HR och forskarutbildningsadministration. Dessutom finns det ett antal styrgrupper, såsom ledningsgrupp, arbetsmiljögrupp, utbildningsnämnd, forskarutbildningsråd och samverkansgrupp.

Enheterna

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen träffas cirka två gånger i månaden och är ett stöd för prefekten i beslutsfattande.

Profile image

Pille Ann Härmat

Administrativ chef
Profile image

Li Felländer-Tsai

Studierektor forskarutbildning, enhetschef ortopedi och bioteknologi
Profile image

Magnus Nilsson

Stf. prefekt, enhetschef kirurgi och onkologi
Profile image

Olav Rooijackers

Stf. prefekt,stf. studierektor forskarutbildning, enhetschef anestesi och intensivvård
Profile image

Mini Ruiz

Grundutbildningsansvarig - GUA

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljögruppen inom CLINTEC är ett rådgivande och policyskapande organ, som består av medlemmar från olika yrkeskategorier. Gruppen sammanträder fyra gånger per år för att följa upp och revidera handlingsplan samt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Till Arbetsmiljö vid CLINTEC

Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningsrådet vid CLINTEC har ett övergripande ansvar för antagningsproceduren till forskarutbildningen vid institutionen.

Till Forskarutbildningsrådet CLINTEC

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, valbara kurser, fristående kurser samt uppdragsutbildning. 

Till Utbildningsnämnden CLINTEC

Administration

Varje enhet inom CLINTEC leds av en professor/universitetslektor, som till sin hjälp har en administratör. 

Det administrativa arbetet på enheterna omfattar framförallt stöd till forskarna som är kopplade till enheten och utbildningsadministration inom både grundutbildningarna och uppdragsverksamhet, men även viss ekonomi, personal, forskarutbildning och administrativt arbete i övrigt.

Övriga delar av CLINTECs administrativa arbete utförs centralt. Det är framförallt den löpande redovisningen, ekonomisk uppföljning/analys, personalärenden, forskarutbildningsadministration samt IT- och webbfrågor som hanteras centralt. Ansvarig för den samlade administrativa funktionen inom CLINTEC är den administrativa chefen.

Prefektkansliet omfattar cirka åtta anställda inklusive administrativ chef. Det är en gemensam resurs, där det finns en samlad kompetens att tillgå på olika områden.

CLINTECs administratörer träffas regelbundet i "administratörsgruppen" där man diskuterar och utbyter erfarenheter för att kunna hantera administrativa frågor på ett enhetligt sätt och enligt KI:s intentioner.

Kontakt enhetschefer och administratörer

Kontakt prefektkansli

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID
Åsa Catapano
2024-06-26