Beredskapsplan för krishantering inom CLINTEC

Denna beredskapsplan är ett komplement till den basala kris- och katastrofhanteringsplanen på Karolinska Institutet. Syftet med en krishanteringsplan är att i förväg ha handlingsberedskap för om en oförutsedd och allvarlig händelse skulle drabba, eller riskera att drabba, våra medarbetare och/eller studenter på institutionen. 

Syfte och inriktning

En kris kan definieras som en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen.

De ansvariga ska ha kunskap om krishantering och befogenhet att fatta nödvändiga beslut. Krisberedskap ska kunna aktiveras under terminstid. Studenterna bör om möjligt vara delaktiga i de beslut om åtgärder som vidtas. Varje händelse är unik och krisansvarig (prefekten) ansvarar för att, i händelse av kris, organisera det operativa arbetet med hänsyn till den situation som har uppstått. 

Planen ska hållas aktuell genom återkommande revideringar. Katastrofer handläggs enligt KI:s Kris- och katastrofhanteringsplan.

Planen ska, tillsammans med utbildning och övningar:

 • skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning vid allvarliga händelser av varierande omfattning
 • bidra till att utveckla rutiner för insatser för att få kontroll över händelseutvecklingen och minimera skador och konsekvenser
 • vara ett komplement till samhällets kris- och katastrofberedskap

Institutionens krisledningsgrupp

Består av prefekt, administrativ chef, grundutbildningsansvarig och studierektor för forskarutbildning, labsäkerhetsansvarig, samt ordförande i arbetsmiljögruppen.

Vid varje enhet är enhetschefen ansvarig för att samtliga medarbetare känner till krisplanen och var man kan hitta den.

Vid krishantering relaterat till studenter på program som institutionen har ansvar för har respektive programdirektor det initiala ansvaret. För varje utbildningsprogram vid CLINTEC är programdirektor ansvarig för att information till lärare och studenter finns tillgänglig på programwebben. 

Vid krishantering relaterad till studenter som läser kurser där institutionen inte har programansvar (t.ex. läkarprogrammets kurser), har studierektor/kursansvarig lärare det initiala ansvaret. Läkarprogrammets programnämnd har en egen krishanteringsplan på sin programwebb.

Definitioner av större och mindre kriser

Större kriser, allvarliga händelser och större olyckor

”En svår, ofta hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador skall uppstå. Alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp.”

Händelsen kräver omedelbara och samordnande åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera konsekvenserna. Hanteras av KI:s krisledningsgrupp kris- och katastrofhantering

Mindre kriser, mindre allvarliga händelser/olyckor

Materiella eller personella skador som endast påverkar driften inom den egna institutionen och som inte ingår i begreppet allvarlig händelse. Hanteras av prefekt och institutionens krisledningsgrupp. Generellt gäller att prefekt informerar rektor om krisen. Rektor avgör om krisen skall hanteras av KI:s krisledningsgrupp.

CLINTECs krisplan täcker de tre skeden som kriser kan delas in i:

 1. Akutfasen
  rädda liv och vidta omedelbara åtgärder för att begränsa skador samt sammankalla krishanteringsorganisationen
 2. Krishanteringsfasen
  ge krisstöd till personal, se till att de prioriterade processerna fungerar, kommunicera internt och externt
 3. Återgångsfasen 
  hantera allt extra arbete som krisen skapat och ta tillvara på erfarenheterna

När något händer

Händelser som resulterar i materiella/fysiska skador eller olyckor

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom kontakta SOS Alarm (00) 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis.

Ring KI:s larmnummer 08-524 80 100 för att informera krisledningen och få hjälp vid:

 • Risk för eller konstaterad allvarlig person-, miljö- eller egendomsskada
 • Dödsfall på arbetsplatsen

Vid olycka eller allvarliga händelser kontakta också din chef, prefekt, administrativ chef eller någon annan i Krisledningsgruppen vid CLINTEC.

Händelser som resulterar/kan resultera i immateriella/psykosociala skador

I omsorgen om varandra ingår att vara vaksam på den/dem som varit utsatt för händelser som kan resultera i tillfälliga psykosociala problem eller kriser.

Om det finns personer i din omgivning som varit med om händelser som kan utlösa psykosociala problem eller kriser - prata med dem. Du kan be dem vända sig till sin chef, prefekten, administrativa chefen eller HR-funktion på lokal nivå. Om det bedöms att ytterligare stöd behövs kan företagshälsovården eller centrala HR-funktionen kontaktas. 

Avonova företagshälsocenter har telefonnummer 08-120 124 10.

Kontaktuppgifter till krisledningsgruppen vid CLINTEC

Profile image

Magnus Nilsson

Stf prefekt, ordförande AMG
Profile image

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Krishanteringsplan för CLINTEC

PA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-26