Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Löpande utvärdering och uppföljning av utbildningen är viktigt för att säkerställa att de mål som satts upp nås och för att säkerställa att rätt aktiviteter prioriteras. Först då är det möjligt att bedöma resultaten och förstå vilka framsteg som har gjorts, samt förbättra verksamheten.

Utbildningsindikatorer

En kvalitetsindikator är en mätbar egenskap eller omständighet som kan användas för att kvantitativt uttrycka kvalitetsnivån hos någon del av en verksamhet. En indikator ska inte bedömas enskilt, utan ska tillsammans med flera indikatorer sammantaget bidra till bedömningen av kvaliteten i verksamheten. Det är ofta inte värdet i sig utan trenden som är viktig.

Inom KI:s sammanhållna kvalitetssystem har följande indikatorer identifierats för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

  • Söktryck på nybörjarprogram. Behöriga förstahandssökande per antagen student i urval 2 per programtillfälle.
  • Söktryck på påbyggnadsprogram (magister/master). Behöriga förstahandssökande per antagen student i urval 2 per programtillfälle.
  • Internationella utbyten. Studenter: antal studenter som genomför utbytesstudier om minst fem veckor vid partneruniversitet som en del av utbildningen (t.ex. inom utbytesprogram eller avtal). Lärare: antal lärare som genomför utbyte inom utbytesprogram.
  • Masterstudenter med utländsk examen. Antagna masterstudenter vid KI med en behörighetsgivande utbildning från annat land (antal och andel).
  • Upplevd kurskvalitet. Ett samlat genomsnitt av svaren på de obligatoriska fem frågorna i KI:s kursvärderingsenkät, samt svarsfrekvens.

På en KI-övergripande nivå har även gemensamma indikatorer som är två nyckelfrågor avseende ”upplevd kvalitet ”samt ”rekommendera KI” fastställts.

Upplevd kvalitet

KI:s nybörjarenkät

Nybörjarenkäten initieras av KU och syftet är att belysa frågor om studenternas sociodemografiska bakgrund, livserfarenheter, motiv till att söka utbildningen, deras framtidsplaner samt hur de uppfattat KI:s informationskanaler om utbildningen.

Enkäten delas ut vartannat år bland studenterna på KI:s nybörjarprogram och internationella masterprogram.

Kursvärdering 

Som lärare, administratör, kursansvarig, programansvarig, grundutbildningsansvarig eller prefekt är du delaktig eller ansvarig i processen att utvärdera och kvalitetssäkra den utbildning som du är engagerad i.

Har du frågor, vänd dig gärna till zoe.saflund@ki.se.

Skapa enkäten

Exportera svarsdata

Vad gör Enheten för undervisning och lärande (UoL) med insamlad svarsdata?

UoL sammanställer rådata från de fem generella frågorna varje år och skapar en kursvärderingsrapport. Detta görs på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Kursanalys (kursutvärdering)

Läs om kursanalys i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Där finns också ett exempel på kursanalysmall.

VFU-enkät

Detta är en specifik utvärdering av lärandemiljön i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvården med syfte att bidra med kvalitetsutvärderingsdata i verksamhetsområdenas kvalitetsutveckling av VFU- miljöerna. Enkäten genomförs på uppdrag av utbildningsrådet (KI/Region Stockholm). VFU-enkäten innehåller frågor till studenter, medarbetare respektive chefer om en specifik lärandemiljö, till exempel på en universitetssjukvårdsenhet (USV).

Studentbarometern

Undersökningen genomförs vart fjärde år och syftet är att ge en strategisk vägledning för att bygga studenternas engagemang i studier och för KI, samt att identifiera vilka mötesplatser/stödfunktioner som behöver utvecklas för att öka studenternas engagemang. Undersökningen har tidigare genomförts i form av enkätundersökning men sedan 2017 genomförs undersökningen med hjälp av fokusgruppsintervjuer.

Examensenkät (Exit poll)

För att öka förståelsen för studenternas upplevelse av sin utbildningstid på KI, hur studenterna bedömer att utbildningen har bidragit till deras kunskapsutveckling i relation till examensmålen och den framtida yrkesutvecklingen samt om de bedömer att utbildningen håller hög kvalitet, är forskningsanknuten och forskningsförberedande, genomförs (efter avslutat utbildningsprogram) en gemensam examensenkät.

Programansvariga får examensenkäten inför utskick och har möjlighet att lägga till programspecifika frågor.

Resultatet av examensenkäten sammanställs dels på programnivå, men även läsårsvis på en KI-övergripande nivå. Programansvariga ansvarar för att resultatet (utan fritextsvar) publiceras på programmets webbsida samt kommuniceras med programmets studenter. Resultatet från examensenkäten ska utgöra ett underlag i programmets analys av utbildningskvalitet i kvalitetsplanen.

Vid frågor, synpunkter eller information, vänligen kontakta Zoe Säflund.

Alumnundersökning

För att utvärdera tidigare studenters upplevelse av hur användbara de kompetenser de utvecklat under utbildningen är, genomförs alumnundersökningar inom vissa program. Ett utvecklingsarbete pågår för att införa en gemensam alumnundersökning för samtliga utbildningsprogram.

Avnämarundersökning

För att undersöka om KI:s utbildningsprogram motsvarar arbetsmarknadens behov, dvs. om de nyutexaminerade har utvecklat användbara kompetenser, ska avnämarundersökningar genomföras vart fjärde år. 

Programmen ansvarar för genomförandet av avnämarundersökningen, i det ingår val av metod, identifiera avnämare, data insamling samt sammanställa och analysera resultat. Resultatet från avnämarundersökningen ska utgöra ett underlag i programmets analys av utbildningskvalitet i kvalitetsplanen. 

Temautvärderingar

Kompletterande temautvärderingar

För att möta olika behov av utvärderingar kan de obligatoriska utvärderingarna kompletteras. Utbildningsnämnd och programnämnd initierar i respektive kvalitetsplan de temautvärderingar som bör genomföras under nästa cykel.

Övergripande temautvärderingar

För att få en bild över specifika områden eller kvalitetsaspekter genomförs utvärderingar på en övergripande nivå. KU ansvarar för att ta fram utvärderingar på KI-övergripande nivå samt att genomföra dem. Dessa övergripande utvärderingar ger möjlighet att jämföra program med varandra och lyfta fram goda exempel.

Tematiska stickprover

För att säkra kvalitet i hela verksamheten är det nödvändigt att följa upp att till exempel lagar, regler och riktlinjer följs. Det sker genom återkommande tematiska stickprover av valda delar av verksamheten, det kan avse tillgängliggörande av schema på öppna kurswebbar, kursvärderingsresultat, formuleringar i kursplaner etc.

Externa utvärderingar

Återkommande externa utvärderingar utgör viktiga delar av kvalitetsarbetet och ger nödvändiga bidrag för utvecklingen av KI:s verksamhet. Den externa utvärderingen består av programutvärderingar initierade av KI och av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som bland annat har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. På KI organiseras det interna arbetet med UKÄ:s granskningar i enlighet med ”Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar” (dnr 1-1036/2017).

Programutvärderingar

KI:s programutvärderingar följer de beprövade kollegiala utvärderingsmetoder som UKÄ och övriga europeiska ackrediteringsorganisationer inom högre utbildning tillämpar och som uppfyller kraven i ESG. Metoden bygger på att ansvariga för utbildningen utför en självvärdering tillsammans med representanter för lärare och studenter. En grupp med ämneskunniga oberoende och opartiska kollegor, ofta kollegor inom samma utbildnings- eller ämnesområde från andra lärosäten, genomför utvärderingen med självvärderingen som utgångspunkt. Programmen är grupperade i åtta programgrupper och utvärderingarna görs i en 6-årscykel, dvs. varje program utvärderas vart sjätte år.

 

Kontakt

Johanna Zilliacus

Områdeansvarig för kvalitetssystem

Lena Atterwall

Samordnare