Aktivt lärande med video

Skärminspelningar eller inspelade föreläsningar är ett av de vanligaste sätten att använda video i undervisning. Istället för att studenterna blir passiva åskådare kan du integrera video i undervisningen, för att stödja ett aktivt lärande och kritiskt tänkande.

studenter samarbetar
Foto: GettyImages.

Vad är aktivt lärande?

I aktivt lärande ligger ansvaret för lärandet hos eleven, inte hos läraren. Aktivt lärande kan definieras som:

 • En aktivitet där studenterna genomgår en process som uppmuntrar till reflektion för hur olika idéer kan förstås och tillämpas.
 • En aktivitet där studenterna regelbundet utvärderar sin förståelse för begrepp, problem och färdigheter.
 • Studenter deltar och bidrar till ny kunskap (kollaborativt lärande).
 • Aktiviteter som på olika sätt stimulerar studenterna att ta till sig ny kunskap (jämför med ABC-modellen: Inhämta, Utforska, Diskutera, Tillämpa, Samarbeta, Skapa).

Exempel 1: Utforska och diskutera

Detta exempel visar hur video kan användas för att aktivera studenter genom att de ställs inför en situation eller ett problem där studenten måste välja ett förhållningssätt.

Exemplet kan ske synkront i ett Zoom-möte eller asynkront där studenterna redovisar sina slutsatser i ett diskussionsforum.

 • Studenterna får titta på en video som demonstrerar ett moment eller problematiserar en situation som de får i uppgift att reflektera kring eller argumentera för olika lösningar på ett problem. Kompletterande stödmaterial kan bifogas i uppgiften.
 • Pausa videon, eller dela upp i flera videon.
 • Studenten eller gruppen får arbeta med problemet och resonera sig fram till en lösning.
 • Studenten gör ett quiz och testar sin egen förståelse. För att nå en djupare inlärning är det till fördel om du som lärare skriver in respons till studenten för varje svarsalternativ så att studenten får bekräftelse på att hen har förstått informationen på rätt sätt.
 • Spela upp del 2 och förklara lösningen på problemet.
 • Diskutera och reflektera tillsammans med studenterna hur deras lösning skiljer sig åt lärarens lösning.

Tips!

Använd modulkrav-funktionen i Canvas så att studenterna måste göra en egen reflektion innan de kan se del 2 av videon som visar lärarens förklaring.

Genom att låta studenterna komma fram till en egen insikt som sedan jämförs med lärarens förklaring ger man förutsättningar för en djupare inlärning.

Exempel 2: Inhämta, diskutera, tillämpa

 • Läraren tilldelar studenten en uppgift där studenten ska hitta en video som stöder ett påstående, läraren förklarar även uppgiftens syfte och lärandemål.
 • Uppgiften kan även handla om hur studenten utgående från en video beskriver ett utförande eller moment, om det finns kunskapsdelar som saknas eller visas i fel ordning (Tillämpa).
 • Därefter ges studenten möjlighet att formulera argument som visar på hur videon stöder eller motsäger det som läraren tidigare presenterat. Genom att låta varje student presentera sina argument i grupp kan övriga gruppmedlemmar bidra med ytterligare kunskap (Diskutera).

Länkar

Moore, E. A. 2013. From Passive Viewing to Active Learning: Simple Techniques for Applying Active Learning Strategies to Online Course Videos

Michael, 2006. Where's the evidence that active learning works?