Design för lärande

Lärare fungerar som arkitekter för studenters inlärningsresa, vilket innebär att de medvetet formar en students upplevelse, för att främja förståelse. Genom att integrera studentcentrerade undervisningsmetoder, som blandat lärande, "flipped classroom" och föreläsningar, kan du som lärare utforma inlärningsupplevelser, både på campus och digitalt. Detta möjliggör anpassning för olika studenter samtidigt som man drar nytta av teknikens potential.

dekorativ bild
Tre pelare för design av lärande Foto: C. Tucker

Vad är design för lärande?

Lärare, i sin roll som arkitekter för inlärningsupplevelsen, gör mer än att bara leverera innehåll. De bygger strategiskt upp inlärningsresan och ser till att studenterna inte bara förvärvar kunskap, utan även färdigheter och attityder.

I dagens digitala tidsålder har vårt sätt att förhålla oss till undervisning och lärande avsevärt förändrats. För att skapa de mest effektiva inlärningsupplevelserna behöver man som lärare förstå:

 • Lärarledd undervisning bör övergå till ett mer studentcentrerat arbetssätt för att främja aktivt lärande och samarbete genom direkta instruktioner (eller synkrona) och självstyrda (eller asynkrona) komponenter.
 • Det är de medvetna valen som lärare gör om när och hur de ska kombinera självstyrt lärande med direkt undervisning som är avgörande för en framgångsrik inlärningsupplevelse.
 • De noggrant utvalda strategierna som används ger relevanta och meningsfulla inlärningsupplevelser.

Blended learning seamlessly weaves together online and in-person learning experiences to boost student engagement and meet the unique needs of a diverse class by providing flexible pathways through learning experiences. Blended learning aims to lean on technology to do what it does well–information transfer–and free teachers to do what they do well–support individual and small groups of students as they progress toward firm standards-aligned goals.

Tucker, 2023.

Varför ska man designa för lärande?

Of course, here's the revised text with "student" instead of "elev":Varför ska man designa för lärande? Att designa för lärande är en metod där läraren medvetet kan göra val som ger studenterna inflytande, placerar dem i centrum för deras utbildningsresa och främjar en spännande framtid för utbildning, grundad i studentcentrerade metoder.

Enligt Tucker (2023) finns det tre viktiga pelare som en lärare bör beakta när man designar för lärande: studentinflytande, differentiering och kontroll över inlärningstakten. Genom att integrera dessa element i kursutformningen kan lärare erbjuda en mer robust och effektiv inlärningsupplevelse både för sig själva och sina studenter:

- Studentinflytande ger studenterna en känsla av ansvar och ägande, vilket främjar motivationen genom möjlighet till meningsfulla val i deras utbildningsresa.
- Differentiering innebär att anpassa undervisningsmetoderna efter studenternas unika behov och förmågor för att stödja deras lärande.
- Att låta studenterna reglera takten i sitt lärande hjälper dem att kontrollera informationsinhämtningen och slutförandet av uppgifter, vilket i slutändan ökar engagemanget och sannolikheten för att de ska lyckas.

dekorativ bild
Hållbar utvecklingsmål 4: Kvalitetsutbildning. Foto: N/A.

Hur bidrar design för lärande till kvalitet?

Design för lärande främjar aktiva, studentcentrerade tillvägagångssätt som tillgodoser olika inlärningsstilar och uppmuntrar kritiskt tänkande, vilket förbättrar den övergripande kvaliteten på undervisning och lärande. Det säkerställer att utbildningen är skräddarsydd för att möta studenternas skiftande behov och ligger i linje med de senaste framstegen inom pedagogik och teknik.

Att designa för lärande hjälper dig att:

Fokusera på studenternas lärande:

 • Genom att designa för lärande anpassas undervisningsmetoder, innehåll och resurser för att möta deras olika behov och preferenser.
 • Det främjar aktivt engagemang, djupare förståelse och förvärv av viktiga färdigheter.
 • Det ger mer flexibilitet eftersom studenterna kan styra när och var de lär sig. Genom att själva övervaka sin tid och sitt tempo kan studenterna ägna mer tid åt okänt eller svårt innehåll (Aslanian & Clinefelter, 2012).

Koppla samman resultat, undervisning och bedömning:

 • Design för lärande säkerställer att lärandemål, undervisningsmetoder och bedömningsstrategier är anpassade för att skapa en sammanhängande utbildningserfarenhet där det som lärs ut matchar det som bedöms och de önskade läranderesultaten.
 • Det möjliggör integrering av löpande formativa bedömningstekniker i undervisningsprocessen, vilket ger värdefull feedback till både lärare och elever för att anpassa undervisningen och förbättra läranderesultaten.
 • Det skapar en feedbackloop som gör det möjligt för lärare att kontinuerligt justera sina undervisningsmetoder baserat på bedömningsresultat, vilket hjälper eleverna att utvecklas mot att uppnå de önskade lärandemålen mer effektivt.

Förbättra kvaliteten på undervisning och lärande:

 • Att designa för lärande möjliggör personlig och differentierad undervisning, där utbildningen skräddarsys efter elevernas individuella behov och preferenser, vilket därigenom förbättrar engagemanget och förståelsen.
 • Det främjar aktivt lärande genom att integrera interaktiva och engagerande element, såsom samarbetsaktiviteter, problemlösningsuppgifter och verkliga tillämpningar, vilka förbättrar elevernas kritiska tänkande och fördjupade kunskaper.

The main shift is in the delivery of the session. Your primary role moves from delivering the content to facilitating and supporting the student's journey, through the digital content, through the learning activities and in supporting the self-directed study.

Tuffnell, 2020.

Relaterade utbildningsresurser

Relaterade kurser

JV
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-05-21