Integrering av hållbar utveckling inom utbildningen på KI

Alla studenter som examineras från KI ska under sin utbildning konfronteras med frågeställningar avseende hållbar utveckling och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Världen står just nu inför en enorm utmaning för att säkerställa att framtida generationer kan få ett bra liv på jorden. År 2015 antog världens länder FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals; SDG:s) som bland annat syftar till att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Mål för utbildningen i KI:s klimatstrategi

KI deltar i arbetet för att uppnå de globala målen och har antagit en klimatstrategi som inkluderar två mål inom området utbildning.

År 2030 ska KI vara

ett medicinskt universitet i internationell framkant inom utbildning avseende klimatförändringar och hälsa

År 2024 ska det finnas

lärandemål på samtliga utbildningsprogram som innebär att studenter efter examen har kunskaper och färdigheter om klimatförändringar och hälsa som en del i undervisningen relaterat till hållbar utveckling”.

Lärande för hållbar utveckling

”Universitet och högskolor skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” 

Högskolelagen 1 kap. 5 §

Uppmaningen tolkas som att varje student under sin utbildning ska konfronteras med frågeställningar om vad hållbar utveckling innebär och att kritiskt kunna värdera och diskutera den hållbara utvecklingens hinder och drivkrafter för att i sin framtida yrkesroll aktivt kunna bidra till en hållbar global samhällsutveckling.

Lärande för hållbar utveckling inom utbildningsprogram och kurser innebär både specialisering och helhetssyn. Emellertid präglas den nuvarande högre utbildningen av en inriktning på specialisering: Uppdelningen i human- och samhällsvetenskaper å den ena sidan och naturvetenskaper inklusive medicin å den andra, må vara praktisk från strikt vetenskapliga utgångspunkter men överensstämmer inte med adekvata lärandemål inom utbildning för hållbar utveckling. Olika former av tvärvetenskapliga utbildningar för hållbar utveckling är nödvändiga.

Utbildning för hållbar utveckling handlar således om att förbereda dagens studenter till att hantera olösta sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga frågeställningar. Utöver ämnesspecifika kunskaper och färdigheter behöver studenterna reflektera kring egna värderingar, eget ansvar och möjligheter att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Nyckelfärdigheter och undervisningsformer

För att främja hållbar utveckling kan vi därför inte bara undervisa om miljö och hållbarhet. Vi behöver också lära ut och främja de färdigheter som krävs för att aktivt delta i transformativt arbete. UNESCO har definierat ett antal så kallade nyckelfärdigheter eller kompetenser som krävs;

  • systemtänkande
  • kritiskt tänkande
  • självreflektion
  • problemlösningsförmåga
  • normkritiskt tänkande
  • samarbetsförmåga samt
  • förmåga att föreställa sig olika framtidsscenarier och skapa visioner.

De undervisningsformer som uppmuntras inom hållbarhetsundervisning är helt i linje med KI:s pedagogiska grundsyn  som konkretiseras i de tre perspektiven studentcentrerat och aktivt lärande, akademiskt lärarskap samt psykologisk trygghet.

Ämnesområden inom KI:s utbildningar som är av stor relevans för miljö och hållbar utveckling

KI:s utbildningar inom folkhälsa innefattar bland annat att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Att arbeta preventivt är av stor vikt för att minska klimatpåverkan av sjukvården, problematik relaterat till antibiotikaresistens och miljöpåverkan av läkemedel, aspekter som diskuteras på läkarutbildningen. Utbildningen inom internationell och global hälsa berör hälsoproblem som många gånger är relaterade till fattigdom i låginkomstländer. Något som påverkar hälsan betydligt är luftföroreningar och olika kemikalier, något som bland annat fokuseras på utbildning relaterat till toxikologi och miljömedicin. Hälsoeffekter av de pågående klimatförändringarna är ett nytt kunskapsområde på KI och utbildning relaterat till detta integreras nu på KI:s utbildningar.

Ytterligare resurser för hållbar utveckling:

Kontaktpersoner

Profile image

Hanna Karlsson

Senior Forskare
Profile image

Sara Widén

Adjunkt
+46852483330