Uppföljning och utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå

Löpande uppföljning och utvärdering av utbildningen är viktigt för att säkerställa att de mål som satts upp nås och för att säkerställa att rätt aktiviteter prioriteras. Först då är det möjligt att bedöma resultaten och förstå vilka framsteg som har gjorts, samt förbättra verksamheten.

Nyckeltal

Kvantitativt underlag för uppföljning och granskning av programmen utgörs främst av nyckeltal. De ska inte ses som direkta mått på hur ändamålsenlig och effektiv verksamheten är men genom att följa och jämföra dem över tid eller med utbildning vid andra lärosäten så kan de ge viktig information om utbildningens status och utveckling.

Inom KI:s sammanhållna kvalitetssystem har följande nyckeltal identifierats för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

  • Söktryck på nybörjarprogram. Behöriga förstahandssökande per antagen student i urval 2 per programtillfälle.
  • Söktryck på påbyggnadsprogram (magister/master). Behöriga förstahandssökande per antagen student i urval 2 per programtillfälle.
  • Internationella utbyten. Studenter: antal studenter som genomför utbytesstudier om minst fem veckor vid partneruniversitet som en del av utbildningen (t.ex. inom utbytesprogram eller avtal). Lärare: antal lärare som genomför utbyte inom utbytesprogram.
  • Masterstudenter med utländsk examen. Antagna masterstudenter vid KI med en behörighetsgivande utbildning från annat land (antal och andel).
  • Upplevd kurskvalitet. Ett samlat genomsnitt av svaren på de obligatoriska fem frågorna i KI:s kursvärderingsenkät, samt svarsfrekvens.

På en KI-övergripande nivå har även gemensamma nykeltal som är två nyckelfrågor avseende ”upplevd kvalitet ”samt ”rekommendera KI” fastställts.

Upplevd kvalitet

Förutom kvantitativa objektivt mätbara mått behöver KI även fånga andra aspekter av verksamhetens kvalitet. Av detta skäl är upplevd kvalitet ett av verktygen i KI:s kvalitetssystem. Här ingår att värdera de aspekter som endast kan fångas genom självskattningar av upplevd kvalitet

Nybörjarenkät

Nybörjarenkäten initieras av KU och syftet är att belysa frågor om studenternas sociodemografiska bakgrund, livserfarenheter, motiv till att söka utbildningen, deras framtidsplaner samt hur de uppfattat KI:s informationskanaler om utbildningen. Enkäten delas ut vartannat år bland studenter som precis påbörjat sina studier på KI. 

Kursvärdering 

Efter varje kurstillfälle ska kursansvarig institution genomföra en avslutande kursvärdering. Kursvärderingen ska genomföras som en webbaserad enkät med verktyget KI Survey enligt standardmallen.

Den avslutande kursvärderingsenkäten ska bestå av de fem obligatoriska frågorna och en öppen valfri fråga som fastställs av programansvarig nämnd för kurser som ingår i program och av kursansvarig nämnd för fristående kurser. Varje program och kurs kan lägga till frågor. Kursvärderingsenkät ska dock inte innehålla fler än 20 frågor.

Kursvärderingsenkäter ska vara anonyma och för att säkerställa studenternas anonymitet får inte resultat och rapporter från enkäter med färre än fem svar tas fram från KI Survey. En sammanställning av kursvärderingen tillsammans med en kursanalys ska publiceras och presenteras för studenter samt skickas in till UN/PN och arkiveras i kursakten. Kursvärdering

VFU-enkät

Detta är en utvärdering av studenters upplevelse av lärandemiljön, handledning och arbete med patienter/klienter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvården med syfte att bidra med kvalitetsutvärderingsdata i verksamhetsområdenas kvalitetsutveckling av VFU- miljöerna. Enkäten genomförs på uppdrag av utbildningsrådet (KI/Region Stockholm).

VFU-enkäten innehåller frågor till studenter, medarbetare respektive chefer om en specifik lärandemiljö, till exempel på en universitetssjukvårdsenhet (USV). Rapport VFU-enkät

Studentbarometern

Undersökningen genomförs vart fjärde år och syftet är att ge en strategisk vägledning för att bygga studenternas engagemang i studier och för KI, samt att identifiera vilka mötesplatser/stödfunktioner som behöver utvecklas för att öka studenternas engagemang. Resultat från studentbarometern sammanställts i en KI-övergripande rapport.

Examensenkät

Examensenkäten skickas till alla programstudenter i samband med utbildningen avslutas. Syftet är att öka förståelsen för studenternas upplevelse av sin studietid på KI som helhet, hur väl beredda studenterna upplever de är för sitt framtida arbete/yrke samt hur de sammantaget upplever kvaliteten på utbildningen de genomfört.

Examensenkäten består av ett antal obligatoriska frågor. Dessutom har programmen möjlighet att lägga till programspecifika frågor. Resultatet av examensenkäten sammanställs dels på programnivå, dels på en KI-övergripande nivå. Rapport examensenkät

Alumnundersökning

Alumnundersökningen genomförs vart fjärde år bland alumner som tagit examen från utbildningsprogram tre år tidigare. Syftet är att öka förståelsen av alumnernas anställning efter avslutad utbildning, upplevelse av kvaliteten på utbildningen de genomfört och hur utbildningens innehåll överensstämmer med krav i alumnens arbete.

Undersökningen består av ett antal obligatoriska frågor. Dessutom har programmen möjlighet att lägga till programspecifika frågor. Resultatet från alumnundersökningen sammanställs i en KI-övergripande rapport samt på programnivå. Rapport alumnundersökning

Avnämarundersökning

Avnämarundersökningar genomförs av programmen vart fjärde år och kan genomföras i form av enkätundersökning eller intervjuer. Syftet är att undersöka om KI:s utbildningsprogram motsvarar arbetsmarknadens behov, det vill säga de nyutexaminerade har utvecklat användbara kompetenser.

Undersökningen består dels av en omvärldsanalys och dels av en enkät bestående av ett antal obligatoriska frågor. Dessutom har programmen möjlighet att lägga till programspecifika frågor. Programmen ansvarar för genomförandet och resultatsammanställning i en rapport som delges KU. Rapport Avnämarundersökning

Lika villkorsundersökning

2022 genomfördes en lika villkorsundersökning bland alla studenter. Syftet med undersökningen är att mäta studenternas upplevelser av och risker för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling för att få underlag för att följa upp och utvärdera KI:s arbete med att förebygga diskriminering och verka för en inkluderande och god arbetsmiljö för studenter.

Institutions- och programspecifika temautvärderingar

För att möta olika behov av utvärderingar kan de obligatoriska utvärderingarna kompletteras. Utbildningsnämnd och programnämnd initierar i respektive kvalitetsplan de temautvärderingar som bör genomföras under nästa cykel.

Övergripande temautvärderingar

För att få en bild över specifika områden eller kvalitetsaspekter kan KU genomförs utvärderingar på en övergripande nivå. KU ansvarar för att ta fram temautvärderingar på KI-övergripande nivå samt att genomföra dem. Dessa övergripande utvärderingar ger möjlighet att jämföra program med varandra och lyfta fram goda exempel.

Programutvärderingar

Alla KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå ska genomgå en programutvärdering vart sjätte år. Syftet med den regelbundna, systematiska och djupgående granskningen av utbildningsprogrammen är att säkerställa att studenterna ges goda förutsättningar att nå examensmålen och att de har uppnått dem när examen utfärdas.

Programutvärderingarna genomförs enligt Anvisningar för programutvärderingar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dnr 1-174/2022. Rapport programutvärdering

Tematiska stickprover

Tematiska stickprover genomföras för att följa upp kvalitet i hela verksamheten och att till exempel lagar, föreskrifter och anvisningar följs, det kan avse tillgängliggörande av schema på öppna kurswebbar, kursvärderingsresultat, formuleringar i kursplaner etc.

Externa utvärderingar

Externa utvärderingar utförs av Universitetskanslersämbetet, UKÄ som bland annat har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. På KI organiseras det interna arbetet med dessa granskningar i enlighet med ”Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar” (dnr 1-1036/2017).

Kontakt

Profile image

Johanna Zilliacus

KU-ledamot med uppdrag kring löpande kvalitetsarbete
Profile image

Lena Atterwall

Samordnare