Gravida och ammande studenter

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande studenter har rätt till en individuell riskbedömning av sin studiemiljö.

Det ska genomföras en individuell riskbedömning för gravida och ammande studenter. Det är kursansvarig institution som ansvarar för att genomföra riskbedömningen.

För särskilda instruktioner se riskbedömningsmall samt dokumentet ”stödjande arbetsmiljödokument för gravida och ammande personer i laboratorieverksamhet". Dokumentet för laboratorieverksamhet kan användas även när det inte är aktuellt med undervisning laboratorier.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Gravida och ammande arbetstagare reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare. Syftet med denna föreskrift är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.

Se även Folkhälsomyndighetens sida om/för gravida för mer information, FHM rekommenderar att gravida är extra försiktiga.

I samband med verksamhetsförlagd utbildning ska KI, men även verksamheten där studenten ska ha sin placering, göra en riskbedömning. Kontakt behöver därför tas med placeringen så att en gemensam riskbedömning kan tas fram.

När det gäller verksamhetsförlagd utbildning ska studenterna följa deras anvisningar för medarbetare.  Se  Sveriges kommuner och regioners, SKR, sida om gravida som innehåller bra information om riskbedömning mm.

Se även Arbetsmiljöverkets temasida samt övriga länkar och dokument.

Riskbedömningen ska bevaras i 10 år, och i enlighet med 2.4.1 i KI:s dokumenthanteringsplan

Eftersom riskbedömningen innehåller uppgifter om hälsa, vilket är känsliga personuppgifter, ska dokumentet bevaras med sekretessmarkering, och på ett säkert sätt.

Vilka åtgärder kan vidtas för eventuell anpassning av utbildningen?

Examinator gör en bedömining utifrån kursplanens lärandemål om det går att t.ex. göra en annan VFU-placering. Om det inte går kan det gå att göra en annan studieplanering för att ta igen det missade momentet senare? Studieuppehåll är också ett alternativ. 

  • Information från student om graviditet/amning till studievägledare, kursansvarig eller annan företrädare för KI.
  • Riskbedömning ska göras av kursansvarig institution
  • Riskbedömningen ska göras för varje enskild kurs och inför VFU-placering så snart kursen fått information från studenten.
  • Vid VFU ska KI göra en riskbedömning i samverkan med VFU-placeringen, som senare kompletteras med verksamhetens egen riskbedömning.

Frida Engman

Handläggare systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildningsrättsliga frågor
+46852486114

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID
CC
Innehållsgranskare:
2023-09-26