Utredning av arbetsmiljöhändelser för studenter

KI har ett ansvar att utreda och hantera oönskade händelser och situationer som påverkar våra studenters hälsa i deras studie- och arbetsmiljö. KI accepterar inte att någon student utsätts för våld, hot, trakasserier, kränkningar eller fysiska arbetsmiljöincidenter i studie-/arbetsmiljön.

Utdrag ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Studenter ingår i arbetstagarbegreppet i dessa föreskrifter.

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

Gå gärna Canvas-kursen Introduktion för dig som utreder anmälningar från studenter, där finns information om arbetsmiljö, KI:s arbete med arbetsmiljö, studerandeskyddsombud, lika villkor, alkohol- och drogpolicy, hur man gör en utredning och information om vad du behöver tänka på som utredare. Kursen är både en steg-för-steg-kurs och en resurs att återgå till när det behövs. 

Hantering av incidenter

Akuta händelser ska tas om hand direkt av den som får kännedom om dem för att senare dokumenteras i incidentrapporteringsystemet. Utredning ska påbörjas så snart som möjligt med kontakt med studenten. På sidan för incidentrapportering för studenter finns information om stödfunktioner för studenterna.

Doktorander ska göra sin anmälan i incidentsystemet för medarbetare.

Ansvar

Prefekten för kursansvarig institution, dvs. där studenten är registrerad vid tillfället för händelsen, ansvarar för att en utredning genomförs, att adekvata åtgärder genomförs och för uppföljning av resultatet. Prefekten kan fördela (delegera) arbetet med utredning, adekvata åtgärder och uppföljning till andra medarbetare på institutionen. Ansvaret för studenternas arbetsmiljö innefattar förebyggande arbete med målet att säkerställa en god fysisk och psykisk studie- och arbetsmiljö för studenter. KI har även ett ansvar för att utredning blir gjord för händelser som sker under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

I anvisningar för utredning av studie- och arbetsmiljöärenden för studenter på grundnivå och avancerad nivå finns mer information om ansvar, utredning och dokumentation.

Frida Engman

Handläggare, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
+46852486114