Till dig som vill ansöka om befordran från biträdande lektor till lektor

Ansökningsprocess

Steg 1.

Du som sökande tar kontakt med Kompetenförsörjningsenheten (UF/HRA) via mail till academic-appointments@ki.se och meddelar ditt intresse av att ansöka om befordran.

Steg 2.

Ansvarig handläggare kommer att återkomma med en länk till rekryteringssystemet där du sedan laddar upp din ansökan. Observera att du som sökande ska inkomma med din ansökan om befordran minst tolv månader innan din anställning som biträdande lektor upphör.

I checklistan för befordran till lektor kan du se vad ansökan ska innehålla, hur bedömningsprocessen är utformad samt efter vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder du kommer att prövas.

Steg 3.

Du som sökande laddar själv upp din ansökan i rekryteringssystemet.

Bedömningsprocess

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende anställningar av professorer och lektorer och bereder därför även befordringsärenden från biträdande lektor till anställning som lektor.

För att befordras till lektor måste du som sökande, vid en bedömning av Rekryteringsutskottet, uppfylla behörighetskraven och bedömningsgrunderna för anställning som lektor i enlighet med KI:s Anvisningar till anställningsordningen samt bedömas lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

Vid ansökan om befordran till lektor kommer du som sökande att välja mellan befordran med inriktning mot forskning eller befordran med inriktning mot utbildning och forskning. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordningen som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder återfinns i Anvisningarna till anställningsordningen.

Om du som sökande bedöms uppfylla alla bedömningsgrunder som KI bestämt att tillämpa vid befordran till lektor kan du bedömas av två ämnessakkunniga.

Beslut

Efter beredning samt tillstyrkan eller avstyrkan från Rekryteringsutskottet är det prefekt som fattar beslutet. I vissa ärenden kan beslut hänskjutas till Rektor.

Befordran från biträdande lektor till lektor innebär tillsvidareanställning som lektor.

Beslut om avslag kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan. Här finner du mer information avseende överklagande.