Villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutets Fakultetsnämnd har sedan 2019 utlyst medel för anställning som biträdande lektor (upp till sex års finansiering) och forskare (två års finansiering för förlängning av tidigare anställning som forskarassistent), samt konsolideringsbidrag för redan anställda forskare vid KI. Villkoren för utbetalning av medel har uppdaterats inför 2024 års utlysning.

Om det sker förändringar avseende anställningsomfattningen för en person som tilldelats medel för anställning eller konsolideringsbidrag från fakultetsnämnden ansvarar mottagande institution för att informera ansvarig handläggare vid Gemensamt verksamhetsstöd. Outnyttjade medel ska återbetalas till fakultetsnämnden efter att dispositionstiden upphört.

Medel för anställning som biträdande lektor och senior forskningsspecialist/senior forskare

I programmet ingår medel för anställning, för närvarande som biträdande lektor (upp till sex års finansiering) och senior forskningsspecialist/senior forskare (två års finansiering för förlängning av tidigare anställning som forskarassistent). Senior forskningsspecialist/senior forskare utlyses inte längre från och med 2023.

En person kan endast erhålla och uppbära medel för en (egen) anställning finansierad genom programmet. Skulle en person erbjudas medel i två separata utlysningar måste personen välja.

Tillträdesdatum för anställning ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning och medlen får disponeras i ett år efter att utbetalning av medel avslutats. Dispositionstiden för medlen är därmed sju år för biträdande lektor och tre år för forskare. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger.

Medel för anställning utgår med ett rambelopp för varje anställning. Dessa medel avser heltidsanställning och ska användas som egna lönemedel. Beslut om anställning och lön fattas av mottagande institution och anställningen ska bestå under hela utbetalningsperioden.

I det fall en person som erhåller medel genom utlysningen för biträdande lektor sedan tidigare har en pågående anställning som biträdande lektor vid KI, räknas den tiden av och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

En person kan endast erhålla en biträdande lektorstjänst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen (Högskoleförordningen, 4 kap. 12 a §). 

Huvudsakligen ska de personer som tilldelas medel forska inom ramen för sin anställning men kan även ha vissa arbetsuppgifter inom utbildning eller ledningsuppdrag inom institutionen eller fakulteten.

Om inte samtliga medel går åt till lönekostnader för egen lön under den period anslaget avser, kan överblivna medel användas för lönekostnad för egen lön under ett år efter aktuell anslagsperiod. Detta förutsätter att berörd institution fattar beslut om förlängd eller ny anställning, och att forskning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Anställande institution är då ansvarig för att pengarna disponeras enligt detta regelverk även efter den initiala anslagsperioden.

I det fall en person som erhåller medel genom utlysningen för biträdande lektor sedan tillträder en ny tjänst vid KI under aktuell anslagsperiod, får de använda kvarvarande medel så länge forskning är den huvudsakliga arbetsuppgiften i den nya anställningen.

För personer med klinisk anställning

Personer som erhållit medel för anställning som biträdande lektor och som är anställda för klinisk tjänstgöring vid en upplåten enhet ska ha en anställning vid en av KI:s institutioner om minst 20 procent och bedriva forskning om minst 50 procent för att medel ska utbetalas.

Personer som erhållit medel för anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare och som är anställda för klinisk tjänstgöring vid en upplåten enhet bör kunna medges kvarstå i sin anställning vid aktuell klinik och anknytas vid en institution istället för att anställas. För en anknytning finns ingen reglerad omfattning enligt regelverket Föreskrifter och anvisningar för anknytning, dnr 1-683/2019. 

Aktuell institution och klinik ska årligen intyga att den person som erhåller medel bedriver forskning om minst 50 procent för att medel ska fortsätta utbetalas.

Startbidrag för forskning

Fakultetsnämnden vid KI kan i samband med beslut om utlysning av lönemedel även lägga till ett startbidrag för forskning till biträdande lektorer som tilldelas medel för anställning.

Biträdande lektorer som erhåller ett startbidrag för forskning förväntas använda dessa medel för forskningsrelaterade kostnader. Startbidraget kan inte användas för egen lön eller stipendier. Startbidraget har samma dispositionstid som anställningen som biträdande lektor.

Konsolideringsbidrag

I programmet ingår även ett konsolideringsbidrag (fem års finansiering) som ska användas som egna lönemedel till minst 50 procent. Upp till 50 procent av konsolideringsbidraget får användas som projektmedel. Konsolideringsbidraget får inte användas till stipendium.

De personer som erhåller ett konsolideringsbidrag förväntas genomföra forskning i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap och leda en forskargrupp.

Konsolideringsbidrag utbetalas i paritet med anställningens omfattning vid Karolinska Institutet. Bidraget upphör i det fall anställningen vid Karolinska Institutet upphör.

En person kan endast erhålla och uppbära lönemedel för en anställning finansierad genom fakultetsmedel. I det fall en person som redan erhållit lönemedel genom tidigare utlysning även tilldelas konsolideringsbidrag, kan enbart upp till 50 procent av konsolideringsbidraget rekvireras och får då användas till forskningsrelaterade kostnader. Det är inte möjligt att få ett konsolideringsbidrag om man tidigare tilldelats medel för anställning som forskare (5 år) eller konsolideringsbidrag genom utlysningar av styrelsen för forskning eller fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet. 

Konsolideringsbidraget ska rekvireras senast tolv månader efter fakultetsnämndens beslut om tilldelning och får disponeras i ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Dispositionstiden är sex år. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger.

Undantag

Beslut om eventuella undantag avseende Villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare fattas av vicerektor för forskning. I frågor som rör anställningar fattas beslut av vicerektor för forskning efter samråd med ordförande i rekryteringsnämnden. Vicerektor för forskning har även möjlighet att fatta beslut om undantag avseende användning av medel som utgivits av styrelsen för forskning fram till 2018-12-31.

Omprövning

Beslut om tilldelning av medel kan i särskilda fall komma att omprövas.

Karolinska Institutet kan besluta att medel helt eller delvis inte längre ska utbetalas om 

  • sökanden har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed,
  • medlen inte används för avsett ändamål,
  • sökanden i samband med ansökan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Vid frågor om villkoren för utbetalning eller eventuella undantag kontakta academic-appointments@ki.se.

SJ
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2024-07-02