Anvisningar för åtgärder vid icke hanterade avvikelser och incidenter inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet

I de fall KI:s verksamheter inte följer lagar, förordningar, föreskrifter, regler och interna styrdokument inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet, samt när avvikelser
eller incidenter inte hanteras korrekt eller inte alls av verksamheten, ska enheten följa upp och hantera dessa.

  • Diarienummer: 2-2219/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Prorektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Säkerhetsenheten
  • Beredning med: -

Sammanfattning av anvisningarna

Inom området miljö och säkerhet ska Miljö och säkerhetsenheten (i det följande benämnd enheten) vid universitetsförvaltningens fastighetsavdelning i första hand verka rådgivande och systemstödjande. Vid avvikelser som inte hanteras eller som hanteras bristfälligt eller felaktigt ska enheten ingripa och har då befogenheter att också agera som kontroll och uppföljningsfunktion inom sitt verksamhetsområde.

Av rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet (dnr 1- 781/2015) framgår att prefekts ansvar omfattar all verksamhet vid institution. I detta ansvar ingår tillse att styrande författningar inom området tillämpas korrekt på institutionen samt att dessa efterlevs i den löpande verksamheten samt att tillse att avvikelser och incidenter inom området hanteras korrekt.

I de fall KI:s verksamheter inte följer lagar, förordningar, föreskrifter, regler och interna styrdokument inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet, samt när avvikelser eller incidenter inte hanteras korrekt eller inte alls av verksamheten, ska enheten följa upp och hantera dessa genom att begära in de uppgifter, rapporter och redovisningar som man anser erfordras för att tillse att problemen är lösta samt att göra anmälda och oanmälda arbetsplatsbesök/inspektioner.