Medicinska kontroller

På denna sida ger vi exempel på när medicinska kontroller ska erbjudas och när dessa ska innehålla tjänstbarhetsintyg. Exemplen är inte heltäckande då det efter en riskbedömning kan vara motiverat. Vid osäkerhet se föreskrifterna Medicinska kontroller på www.av.se samt tillämpbara föreskrifter eller kontakta kontaktperson för sidan.

Åtgärdstrappan för kemiska

Det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbete ska eliminera, eller åtminstone minimera, risken för ohälsa som kan uppstå i arbetet. För vissa arbeten kvarstår ändå risk för ohälsa när arbetet utförs, trots att arbetsmiljöåtgärder genomförts. Arbetsgivare ska därför erbjuda medicinska kontroller för arbetstagare som sysselsätts i sådana arbeten. Vissa riskfyllda arbetet kräver dessutom att den medicinska kontrollen innefattar tjänstbarhetsintyg.  

En medicinsk kontroll är en medicinsk undersökning av arbetstagare, där kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär kan ingå. Det är viktigt att arbetsgivaren förmedlar syfte och mål med en medicinsk kontroll. Att vissa arbeten kräver att arbetsgivaren ska erbjuda medicinska kontroller innan arbete påbörjas, men också ibland med regelbundenhet under hela anställningen. Att alla typer av medicinska kontroller är frivilliga att genomgå. Att arbetstagaren ska få en återkoppling av resultatet och arbetsgivaren en återkoppling på bedömningen (i den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar). Att de arbeten som kräver tjänstbarhetsutlåtande/intyg innebära att arbetet inte får påbörjas/fortsätta före resultatet av bedömning är gjord och att resultatet kan innebära att medarbetaren inte får utföra/fortsätta arbetet. 

Tjänstbarhetsintyg 

För vissa arbetsuppgifter finns krav på medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg. Dessa tjänstbarhetsintyg ska diarieföras. Sanktionsavgift tillämpas om giltigt tjänstbarhetsintyg saknas.  

Medicinska kontroller ska t ex erbjudas vid

  • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer  
  • handintensivt arbete  
  • nattarbete  
  • arbete med allergiframkallande kemiska produkter (kan i vissa fall även kräva tjänstbarhetsintyg se: AFS 2019:3 36-37 §§) 
  • arbetet där riskbedömning visar att det är motiverat, till exempel på grund av skadlig exponering 

Medicinska kontroller ska erbjudas och innefatta tjänstbarhetsintyg t ex vid 

  • arbete med fibrosframkallande damm, asbest, oorganiska fibrer och kvarts  
  • arbete med bly, kadmium och kvicksilver (här ska arbetsgivaren även erbjuda biologiska exponeringskontroller) 
  • arbetsuppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning och dykeriarbete.  

Utöver ovan nämnda arbeten så finns krav på att erbjuda undersökningar även vid

Beställning av Medicinsk kontroll 

Vid tidsbokning av medicinsk kontroll hos Avonova företagshälsa ska formuläret ”Beställning medicinska kontroller” användas och laddas upp i Avonovaportalen i samband med tidsbeställning. Medtag gärna kopia av ifyllt formulär vid besöket. Ange alltid vilken typ av medicinsk kontroll som ska göras! Tidsbokning och frågor: Avonovas Hälsocenter: https://medarbetare.ki.se/avonova-halsocenter  

Obs! Om det tidigare har genomförts samma medicinska kontroll hos Previa ska tjänstbarhetsintyget från den förra kontrollen tas med ifall det är relevant.

Beställningsblankett