Meritportföljens vetenskapliga portfölj via KI RIMS

På denna sida finns instruktioner för hur du använder KI RIMS för att fylla i din vetenskapliga portfölj i meritportföljen. Rubrik för rubrik anges vad som förs över automatiskt, vad du behöver fylla i själv i KI RIMS respektive direkt i meritportföljen. Text inom hakparenteser är instruktionen från meritportföljen.

1. Aktuell vetenskaplig verksamhet

[Ange forskningsområde samt titel och position för aktuell tillhörighet till forskargrupp/motsvarande inklusive webbadress där denna presenteras]

 • Måste skrivas in manuellt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.

2. Vetenskapliga publikationer

 • För samtliga rubriker 2.1–2.6 bör du ha verifierat alla dina publikationer i bibliometridatabasen samt lagt till eller bekräftat (claim) de publikationer i KI RIMS som du inte kunnat verifiera i bibliometrisystemet eller som ännu inte hunnit komma över till KI RIMS därifrån. Dessa förs sedan över automatiskt till meritportföljen.
 • Alla publikationer som inte verifierats i bibliometridatabasen behöver kompletteras i KI RIMS med information om Peer reviewed och konferenspublikationer behöver kompletteras med Sub type. Detta förs sedan över automatiskt till meritportföljen.
 • Om en publikation hamnat under fel rubrik kan du behöva gå in på dess post i KI RIMS och ändra Publication type eller ändra/lägga till en Sub type för att det ska bli rätt i meritportföljen.
 • För dig som ansöker om docentur: Särskild markering (med §) ska anges manuellt i publikationslistan direkt i meritportföljen där sökande är författare med delat förste- eller sisteförfattarskap.

[Under den vetenskapliga produktionen dokumenteras:]

2.1 Bibliometriska parametrar

[Ange antal publicerade originalarbeten respektive övriga publikationer. Ange totalt antal citeringar samt h-index (se: http://isiknowledge.com).]

 • Alla bibliometriska parametrar hämtas automatiskt från KI RIMS till meritportföljen.

2.2 Sammanställning av samtliga originalarbeten

[Med originalarbeten avses publikationer innehållande originaldata i tidskrifter med peer-reviewsystem. Arbetena listas numrerade i kronologisk ordning med angivande av PMID (PubMed - indexed for MEDLINE). Samtliga författare skall anges i publicerad namnordning och sökandens namn i författarordningen anges med fetstil. De arbeten som ingått i avhandlingen markeras med (*).]

 • Artiklar i KI RIMS som har publikationstyp Journal article och Sub type Article samt är markerade som Peer reviewed listas automatiskt i meritportföljen.
 • Objekt i KI RIMS med publikationstyp Conference publication och Sub type Published paper som är markerade som Peer reviewed eller Academic, not peer reviewed listas automatiskt i meritportföljen.
 • Bara den namnform som du har på din profil i KI RIMS är automatiskt fetad i meritportföljen. Eventuella övriga namnformer måste du fetmarkera manuellt i meritportföljen.
 • De arbeten som ingått i avhandlingen måste du markera manuellt med (*) i meritportföljen.
 • För dig som ansöker om docentur: De arbeten där du är förste- eller sisteförfattare och som är utförda efter forskarutbildningen och där ingen av handledarna under forskarutbildningen är medförfattare markerar du med (#) manuellt i meritportföljen.

2.3 De 10 mest citerade publikationerna

[Lista de 10 mest citerade publikationerna och ange antalet citeringar för vardera artikeln (se: http://isiknowledge.com)]

 • Hämtas automatiskt från KI RIMS till meritportföljen baserat på metadata från Web of Science.

2.4 De 10 viktigaste publikationerna

[Sammanfatta kort fynden i de 10 viktigaste publikationerna. Ange även impact factor för tidskriften (se: www.webofscience.com) samt antalet citeringar (se: http://isiknowledge.com) för vardera av dessa arbeten.]

 • Favoritmarkera de originalarbeten i KI RIMS som du anser vara dina viktigaste och komplettera publikationens post i KI RIMS med en kort sammanfattning i fältet Brief summary under Additional information så kommer informationen automatiskt med till meritportföljen.
 • Information om impact factor och antal citeringar hämtas automatiskt från KI RIMS till meritportföljen baserat på metadata från Web of Science.
 • Om du har favoritmarkerat fler än tio artiklar i KI RIMS får du själv radera dem som ska bort i meritportföljen.

2.5 Sammanställning av översiktsartiklar och bokkapitel 

 • Publikationer i KI RIMS med publikationstypen Journal article och Sub type Review samt publikationstypen Book chapter listas automatiskt i meritportföljen.

2.6 Sammanställning av övriga vetenskapliga arbeten 

[Tex publicerade brev till vetenskapliga tidskrifter]

 • Alla övriga publikationer i KI RIMS som är markerade som Peer reviewed eller Academic, not peer reviewed listas automatiskt i meritportföljen.
 • Undantaget är publikationstyperna för patent och KI/Non-KI thesis/dissertation samt artiklar med Sub type Corrigendum eller Addendum.
 • Publikationerna listas i meritportföljen per publikationstyp.

3. Internationella vetenskapliga kongresser

[Redogör för meriter vid internationella vetenskapliga kongresser som: ]

3.1 Inbjuden föredragshållare eller ordförande

 • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Conference / event participation; Event role = Chair eller Invited speaker. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

3.2 Muntliga presentationer av egna accepterade abstract

 • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Conference / event participation; Event role = Oral presenter of own accepted abstract. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.
 • (Publicerat meeting abstract eller poster kan också läggas in i modulen Publications (Conference publication), men själva presentationen läggs in här under Professional activities (Conference / event participation)).

4. Erhållna forskningsmedel de senaste fem åren

För hela kapitel 4 gäller att du för varje underrubrik, 4.1-4.4, själv fyller i informationen i KI RIMS så att den sedan automatiskt förs över till meritportföljen. Klicka på respektive underrubrik för att se vilka fält du ska använda och hur du ska fylla i dem i KI RIMS för att uppgifterna ska hamna på rätt plats i meritportföljen. Text inom hakparentes är instruktionen från meritportföljen.

[Dokumentera beviljade forskningsmedel (t ex i tabellform) samt ange anslagsgivare, huvudman, projekttitel, belopp, egen andel och tidsperiod.]

 • Läggs in i fälten: Grants: Project grant; Grant obtained in competition = true
 • Din relation till detta project grant ska vara Primary investigator of.
 • Funder type är inte något av KI Internal eller Swedish Health Care Region.
 • Läggs in i fälten Grants: Project grant; Grant obtained in competition = true
 • Din relation till detta project grant är INTE Primary investigator of.
 • Funder type är inte något av KI Internal eller Swedish Health Care Region.
 • Läggs in i fälten Grants: Project grant; Grant obtained in competition = false
 • Din relation till detta project grant ska vara Primary investigator of.
 • Läggs in i fälten: Grants: Project grant; Grant obtained in competition = false
 • Din relation till detta project grant ska INTE vara Primary investigator of.

5. Vetenskapliga samarbeten

[Dokumentera nationella och internationella samarbetsprojekt med forskare utanför den egna forskargruppen som lett till publikationer eller anslag.]

 • Måste skrivas in manuellt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.

6. Forskarhandledning

För hela kapitel 6 gäller att du för varje underrubrik, 6.1-6.8 själv fyller i informationen i KI RIMS (eller direkt i meritportföljen för 6.9) så att den sedan automatiskt förs över till meritportföljen. Klicka på respektive underrubrik för att se vilka fält du ska använda i KI RIMS för att uppgifterna ska hamna på rätt plats i meritportföljen. Text inom hakparentes är instruktionen från meritportföljen.

[Dokumentera genomförd och pågående handledning av forskarstuderande och disputerade avseende:]

[Ange namn, disputationsdatum, lärosäte och titel på avhandlingen, samt namn och lärosäte för bihandledare.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student; Supervisory type=Doctoral (PhD) student.

[Ange namn, disputationsdatum, lärosäte och titel på avhandlingen, samt namn och lärosäte för huvudhandledare.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student; Supervisory type=Doctoral (PhD) student.

[Ange namn, disputationsdatum, lärosäte och titel på avhandlingen, samt namn och lärosäte för bihandledare.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student; Supervisory type=Licentiate student

[Ange namn, disputationsdatum, lärosäte och titel på avhandlingen, samt namn och lärosäte för huvudhandledare.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student; Supervisory type=Licentiate student.

[Ange namn, tidpunkt för registrering, genomförd halvtidskontroll och beräknad disputation, samt namn och lärosäte för bihandledare.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student; Supervisory type=Doctoral (PhD) student.

[Ange namn, tidpunkt för registrering, genomförd halvtidskontroll och beräknad disputation, samt namn och lärosäte för huvudhandledare.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student;Supervisory type=Doctoral (PhD) student.

[Ange namn, tidsperiod och lärosäte samt institution för disputationen.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student;Supervisory type=Postdoc.

[Ange namn, tidsperiod och lärosäte samt institution för disputationen.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Supervision of graduate / post graduate student; Supervisory type=Other researchers who have defended a thesis.

[Ange t ex docentur, nuvarande anställning, förtroendeuppdrag samt högre befattningar.]

Måste skrivas in manuellt direkt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.

7. Granskning av avhandlingsarbeten

För kapitel 7 gäller att du för underrubrikerna 7.1-7.3 själv fyller i informationen i KI RIMS så att den sedan automatiskt förs över till meritportföljen. Klicka på respektive underrubrik för att se vilka fält du ska använda i KI RIMS för att uppgifterna ska hamna på rätt plats i meritportföljen. Text inom hakparentes är instruktionen från meritportföljen.

[Dokumentera insatser som:]

[Ange år, doktorandens namn, avhandlingens titel och lärosäte.]

Läggs in i fälten Professional activities: Thesis evaluation; Evaluation role= Opponent

[Ange år, doktorandens namn och lärosäte]

Läggs in i fälten: Professional activities: Thesis evaluation; Evaluation role= Examination board member

[Ange år, doktorandens namn, avhandlingens titel och lärosäte]

Läggs in i fälten: Professional activities: Thesis evaluation; Evaluation role= External thesis reviewer

8. Bedömning av andras arbeten

För hela kapitel 8 gäller att du för underrubrikerna 8.1-8.10 själv fyller i informationen i KI RIMS så att den sedan automatiskt förs över till meritportföljen. Klicka på respektive underrubrik för att se vilka fält du ska använda i KI RIMS för att uppgifterna ska hamna på rätt plats i meritportföljen. Text inom hakparentes är instruktionen från meritportföljen.

[Dokumentera insatser som:]

[Ange tidsperiod och utlysande instans]

Läggs in i fälten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Reviewer of candidates proposed for academic positions

[Ange tidsperiod och instans]

Läggs in i fälten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Reviewer for international evaluations

[Ange tidsperiod och anslagsgivare]

Läggs in i fäten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Evaluator of research applications in international competition

[Ange tidsperiod och anslagsgivare]

Läggs in i fälten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Evaluator of research applications in national competition

[Ange tidsperiod och anslagsgivare]

Läggs in i fälten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Evaluator of major research grant applications in local competition

[Ange tidsperiod och tidskrift]

Läggs in i fälten: Professional activities: Editorial work; Alla utom: Type of editorial work=Editorial board member

[Ange tidsperiod och tidskrift]

Läggs in i fälten: Professional activities: Editorial work; Type of editorial work=Editorial board member

[Ange antalet uppdrag och tidskrifter]

Läggs in i fälten: Professional activities: Journal reviewing / refereeing

[Ange tidsperiod och instans.]

Läggs in i fälten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Reviewer or advisor for other scientific bodies

Läggs in i fälten: Professional activities: Other expert reviewer / evaluation assignment; Type of evaluation activity=Other evaluation assignments

9. Internationella forskningsvistelser

[Ange längre vistelser, anställningar respektive adjungeringar vid utländska lärosäten/motsvarande efter disputation]

 • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Visiting research fellowship (e.g. postdoc). Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

10. Vetenskapliga utmärkelser

[Dokumentera erhållna priser och andra vetenskapliga utmärkelser]

 • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Distinction / award; Distinction type= Academic distinction. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

11. Övriga vetenskapliga meriter

[Dokumentera övriga betydande vetenskapliga meriter relevanta för bedömningen av din vetenskapliga skicklighet]

 • Denna uppgift måste skrivas in manuellt direkt i meritportföljen då informationen saknas i KI RIMS.

12. Forskningsplan

[Beskriv tidigare och nuvarande forskningsaktivitet samt framtida forskningsplaner i relation till aktuell sökt anställning eller docentur. Beskrivningen kan omfatta maximalt 4 A4 sidor varav cirka 2 A4 sidor bör ägnas de framtida planerna.]

 • Denna uppgift måste skrivas in manuellt direkt i meritportföljen då informationen saknas i KI RIMS.