Klinisk portfölj

På denna sida hittar du instruktioner för hur du använder KI RIMS för att fylla i din kliniska portfölj i meritportföljen. För den kliniska portföljen kan du endast använda KI RIMS för rubrikerna 2.1-2.3 för att få in informationen på rätt ställe i meritportföljen automatiskt, återstående delar fyller du i direkt i meritportföljen. Text inom hakparenteser är instruktionen från meritportföljen.

1. Klinisk specialistkompetens och aktuell verksamhet

[Ange kliniskt kompetensområde samt titel och position för aktuell klinisk verksamhet inklusive webbadress där denna presenteras]

2. Klinisk kompetens och formell utbildning (inklusive folkhälsoarbete)

[Här dokumenteras kliniska meriter avseende:]

2.1 Genomgången klinisk utbildning 

[Dokumentera genomgången klinisk grundutbildning till sjukvårdsyrke samt AT /ST / specialist utbildning/motsvarande. Ange yrke, år, ämnesområde och lärosäte/motsvarande.]

  • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Degree; Degree type=någon av följande: Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy, Degree of Bachelor of Science in Audiology, Postgraduate Diploma in Midwifery, Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy, Degree of Master of Science in Medicine, Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology, Degree of Bachelor of Science in Optometry, Degree of Master of Science in Psychology, Postgraduate Diploma in Psychotherapy, Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing, Degree of Bachelor of Science in Nursing, Graduate Diploma in Specialist Nursing, Degree of Bachelor of Science in Dental Hygiene, Higher Education Diploma in Dental Hygiene, Degree of Master of Science in Dental Surgery, Degree of Bachelor of Science in Dental Technology, Clinical training, Specialist training. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

2.2 Specialistkompetens

[Ange specialistexamen, årtal samt antal tjänsteår (faktisk tid) som specialist]

  • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Degree; Degree type =Specialist training. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

2.3 Kliniska anställningar

[Dokumentera anställning, klinik samt tidsperiod]

  • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Employment; Employment type=Health care. Pågående anställningar inom Region Stockholm hämtas via bibliometrisystemet till KI RIMS men de behöver kompletteras med Start date och korrekt titel i Position. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

2.4 Kliniska chefsbefattningar

[Dokumentera anställning, klinik samt tidsperiod]

2.5 Jourverksamhet

[Ange om jourverksamhet ingår i anställningen samt antal år med bakjourstjänstgöring]

2.6 Kliniskt profilområde

[Ange kompetens-/profilområde/specialkunskap som t ex lett till att patienter remitteras regionalt eller nationellt]

2.7 Uppdrag

[Dokumentera uppdrag inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och andra myndigheter/organisationer vilka baseras på den egna kliniska kompetensen]

[Här dokumenteras insatser som förbättrat vården, det medicinska omhändertagandet, visat på profylaktisk nytta eller har varit av kvalitetsförbättrande eller kostnadseffektiviserande karaktär]

[Redovisa eventuell egen insats inom följande fält; profylax, diagnostik, förbättrat omhändertagande av specificerad sjukdom/skada, införande av kvalitetsredovisning/kvalitetsregister, biobank, databank, skapande av genetisk/molekylärt eller fenotypiskt välkarakteriserad patientkohort]

[Ange dokumenterad expertkunskap inom ett kliniskt område]

[Ange eget ansvar för diagnosgrupp inklusive nationella och internationella uppdrag som ansvarig för kliniskt expertområde (skapare av nationell klinisk databas, biobank, hantering av utomlänspatienter, utformning av nationella behandlingsrekommendationer, vårdguide, läkemedelsnämndskommittés rekommendationer etc.)]

[Ange insatser för utveckling/etablering/utvärdering av nya behandlingsformer, diagnosförfarande etc. inom kliniken]

[Dokumentera insatser för genomförande av kliniska prövningar av läkemedel och andra behandlingar, inklusive Fas-1 till Fas-4 studier, samt ange tidsramar, patientvolymer, resultat och betydelse. Beskriv din egen roll t.ex. om du varit prövningsansvarig, delaktig i patientrekrytering, etikprövningsansökan etc. Ange om prövningen avser uppdragsforskning dvs. incitament från industri eller utgör egen prövardriven studie.]

[Dokumentera utarbetande av vårdprogram eller riktlinjer, på regional, nationell och internationell nivå]

[Dokumentera formell klinisk handledning av personer under specialist- och/eller vidareutbildning. Ange namn, omfattning och tidpunkt. Ange även tidpunkt och ort/ sjukvårdsinrättning för egen genomgången handledarutbildning.]

[Ange deltagande i utvecklande av läkemedelsrekommendationer, läkemedelskommittéarbete, SBU eller någon av Socialstyrelsens expertgrupper]

[Ange tjänstgöring/”kliniskt fellowship” eller auskultation vid annat lärosäte/sjukhus/motsvarande. Beskriv kortfattat syfte och ange tidsperiod.]

[Ange deltagande i utveckling och tillämpning av metoder för att mäta hälsoläget och identifiera riskgrupper i befolkningen och inom arbetslivet, samt genom systematiska observationer och mätningar förbättra och utvärdera metoder för interventioner. Ange insatser som lett till att förbyggande åtgärder implementeras i rutinsjukvård.]

4. Kliniska utmärkelser

[Dokumentera erhållna pris och andra kliniska utmärkelser]

5. Övriga kliniska meriter

[Dokumentera övriga betydande kliniska meriter relevanta för bedömningen av din kliniska skicklighet]

6. Utvecklingsplaner inom sjukvård och folkhälsa

[Redovisa på maximalt 1 A4-sida dina tidigare och framtida utvecklingsplaner inom sjukvård eller folkhälsa. Vid ansökan om titeln docent (för karriärspåret klinisk utveckling) eller anställning där klinisk tjänstgöring ingår får redovisningen uppgå till 3 A4-sidor.]