Meritportföljens lednings-, utvecklings- och samverkansportfölj via KI RIMS

På denna sida hittar du instruktioner för hur du använder KI RIMS för att fylla i din lednings-, utvecklings- och samverkansportfölj i meritportföljen. Rubrik för rubrik anges vad som förs över automatiskt, vad du behöver fylla i själv i KI RIMS respektive direkt i meritportföljen. Text inom hakparenteser är instruktionen från meritportföljen.

1. Aktuell verksamhet med ledarskapsansvar

[Ange ev. titel och position för huvudsaklig aktuell verksamhet med ledarskapsansvar inklusive webbadress där denna presenteras]

 • Måste skrivas in manuellt direkt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.

2. Utbildning inom ledarskap, utveckling och samverkan

2.1 Formell utbildning och examina

[Dokumentera erhållna examina samt genomgångna utbildningar inom t ex ekonomi, juridik, personal, administration, ledarskap och miljö. Ange år, ämnesområde/examensbenämning och lärosäte.]

 • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Degree / education; Teaching / leadership=Training in leadership, development an collaboration UTOM när Degree type (English)=Other course / study programme. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

2.2 Genomgångna kurser/utbildningar

[Dokumentera genomgångna kurser inom ekonomi, juridik, personal, administration och ledarskap, inom etik-, likabehandling-, arbetsmiljö- och miljöfrågor, samt inom entreprenörskap och dyl.]

 • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Degree / education; Teaching / leadership=Training in leadership, development and collaboration och Degree type (English)=Other course / study programme. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

3. Ledarskapsbefattningar

För hela kapitel 3 gäller att du för varje underrubrik 3.1-3.4 själv fyller i informationen i KI RIMS så att den sedan automatiskt förs över till meritportföljen. Klicka på respektive underrubrik för att se vilka fält du ska använda i KI RIMS för att uppgifterna ska hamna på rätt plats i meritportföljen. Text inom hakparentes är instruktionen från meritportföljen.

[Här redovisas befattningar och förtroendeuppdrag i ansvars- och ledarställning inom och utanför akademin avseende:]

[Dokumentera ordförandeskap i akademiska nämnder /styrelser/råd/motsvarande, utredningar, nationella och internationella projekt, offentliga myndigheter och nationella eller internationella organisationer mm]

Läggs in i fälten: Professional activities: Committee work; Type=Academic och Role= något av följande: Chair, Vice chair, President eller Vice president.

[Dokumentera uppdrag som ledamot / representant i akademiska nämnder /styrelser/råd/motsvarande, utredningar, nationella och internationella projekt, offentliga myndigheter och nationella eller internationella organisationer mm]

Läggs in i fälten: Professional activities: Committee work; Type=Academic och Role= något av följande: Member eller Other.

Läggs in i fälten: Professional activities: Leadership / responsibility assignment; Appointment as=  något av följande: Responsible for a section, Course coordinator, Director of studies, Responsible for a study programme, Director of core facility, Head of department administration, Dean, Vice president, President, University director eller Other.

Läggs in i fälten: Professional activities: Leadership / responsibility assignment; Appointment as=Research team leader eller Head of department.

4. Kommittéuppdrag mm

För hela kapitel 4 gäller att du för varje underrubrik 4.1-4.4 själv fyller i informationen i KI RIMS så att den sedan automatiskt förs över till meritportföljen. Klicka på respektive underrubrik för att se vilka fält du ska använda i KI RIMS för att uppgifterna ska hamna på rätt plats i meritportföljen. Text inom hakparentes är instruktionen från meritportföljen.

[Dokumentera förtroendeuppdrag och arbete i kommittéer och liknande på lokal, nationell och internationell nivå avseende:]

Kopiera relevanta meriter manuellt från kapitel 3.1 Ordförandeskap och 3.2 Ledamot och representantskap som du vill visa här.

Läggs in i fälten: Professional activities: Committee work; Type= Student union.

Läggs in i fälten: Professional activities: Committee work; Type= Trade union.

Läggs in i fälten: Professional activities; Committee work; Type= Other.

För de återstående kapitlen i Lednings-, utvecklings- och samverkansportföljen, kapitel 5-15, gäller att all information måste skrivas in manuellt direkt i meritportföljen (med ett undantag för punkt 10.1, patent). Här nedanför följer meritportföljsinstruktionerna för dessa kapitel så du kan se vad det är för information som efterfrågas under respektive rubrik.

5. Utvecklingsarbete vid lärosäten och sjukhus

[Här dokumenteras deltagande i utvecklingsarbete inom akademin eller sjukhus]

6. Etik, likabehandling och miljö

[Dokumentera aktivt arbete med etik-, likabehandlings-, arbetsmiljö- och miljöfrågor]

7. Ledning och samverkan

[Dokumentera meriter från att organisera och leda olika verksamheter och organisationer. Ange uppdrag och omfattning.]

 • 7.1 Arbetsledaransvar
 • 7.2 Chefsansvar/områdesansvar
 • 7.3 Administrativa uppdrag inom institutionen/vården
 • 7.4 Genomförda kvalitetsarbeten
 • 7.5 Uppbyggnad och samarbete: [Beskriv insatser för uppbyggnad av teamverksamhet/tvärdisciplinära kliniska och folkhälsovetenskapliga samarbetsprojekt samt centrumbildningar]
 • 7.6 Ledning och samarbete: [Beskriv meriter från att leda och samarbeta med kollegor och andra personalgrupper inom institutionen/vården]

8. Organisation av kongresser

[Ange typ av kongress, namn och år samt egen funktion]

9. Samverkan med det omgivande samhället

[Här redovisas samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt från ditt vetenskapliga, pedagogiska och kliniska arbete]

 • 9.1 Skola: [Dokumentera samverkansprojekt med grundskola, gymnasium och eftergymnasiala utbildningar]
 • 9.2 Myndigheter: [Dokumentera samverkan med myndigheter samt innehav av förtroendeposter]
 • 9.3 Media: [Dokumentera presentationer och kommunikationer i media, samt erfarenhet av journalistik, redaktionellt arbete m.m]
 • 9.4 Samhälle: [Dokumentera delaktighet i utställningar och populärvetenskapliga events riktade mot allmänheten. Dokumentera även samverkansprojekt med icke-vinstdrivande organisationer t.ex. patientorganisationer]
 • 9.5 Informationsmaterial: [Dokumentera utarbetande av informationsmaterial till patientgrupper, organisationer mm]
 • 9.6 Näringsliv: [Dokumentera industrianslag respektive industriella samarbeten med etablerade företag (vetenskapliga, uppdrag, konsultation, annat)]

10. Innovationserfarenhet

[Här redovisas erfarenheter från innovationsverksamhet avseende:]

 • 10.1 Patent: [Dokumentera patentansökningar och beviljade patent. Ange uppfinningens benämning, sökanden och uppfinnare (medsökande/meduppfinnare), nuvarande ägare samt licensavtal] Läggs in i fälten: Publication type = patent i KI RIMS. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.
 • 10.2 Andra immaterialrättsliga skydd: [Dokumentera egna mönster- och designskydd samt skyddade varumärken (ev. upphovsskyddade verk)]
 • 10.3 Produktutveckling: [Dokumentera egna uppfinningar eller produkter t ex instrument, diagnostiska, analysmetoder etc. eller tjänster som kommersialiserats och tagits till marknad. Ange i förekommande fall en marknadsbeskrivning.]
 • 10.4 Innovationsarbete inom näringslivet: [Dokumentera erfarenheter från forsknings- och utvecklingsarbete inom näringslivet. Ange företag eller organisation, arbetsuppgifter och position samt tidsperiod.]
 • 10.5 Övriga innovationserfarenheter

11. Entreprenörskap

[Här redovisas entreprenörskap i form av:]

 • 11.1 Grundande av företag: [Dokumentera delaktighet i grundande av företag. Ange övriga medgrundare, typ av företag, kort företagsbeskrivning, nuvarande relation till företaget samt omsättning och antal anställda idag. Specificera egen insats.]
 • 11.2 Styrelseuppdrag i företag: [Ange position i styrelsen, tidsperiod och kort företagsbeskrivning]
 • 11.3 Annan entreprenöriell kompetens: [Dokumentera delaktighet i grundande och/eller uppbyggnad av ny verksamhet, organisation, enhet, centrumbildning mm. Specificera egen insats, inriktning och mål samt storlek på organisationen.]

12. Mentorskap

[Här dokumenteras formaliserat mentorskap. Ange omfattning, tidsperiod och befattning för varje person.]

13. Utmärkelser inom ledning, utveckling och samverkan

[Dokumentera erhållna priser och andra utmärkelser inom ledning utveckling och samverkan]

14. Övriga meriter inom ledning, utveckling och samverkan

[Dokumentera övriga betydande meriter relevanta för bedömningen av din skicklighet inom ledning, utveckling och samverkan]

15. Referenser

[Ge referens till personer som du tycker kan bedöma dina ledaregenskaper. Ange namn, titel och kontaktuppgifter.]