Meritportföljens CV via KI RIMS

På denna sida hittar du instruktioner för hur du använder KI RIMS för att fylla i ditt CV i meritportföljen. Rubrik för rubrik anges vad som förs över automatiskt, vad du behöver fylla i själv i KI RIMS respektive direkt i meritportföljen. Text inom hakparenteser är instruktionen från meritportföljen.

1. Namn

[Ange fullständigt namn]

 • Följer med automatiskt till meritportföljen från KI RIMS.
 • Eventuella ändringar görs i IDAC eller manuellt i meritportföljen.

2. Födelsedata

[Ange födelsedatum]

 • Måste skrivas in manuellt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.

3. Adress

[Ange aktuella kontaktadresser (bostad och arbetsplats)]

 • Måste skrivas in manuellt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.

4. Telefon och e-post

 • Telefon och e-postadress vid KI följer med automatiskt till meritportföljen från KI RIMS. Eventuella ändringar görs i IDAC.
 • Privat e-postadress kan läggas till i KI RIMS under Edit my profile: Email addresses och följer då med automatiskt till meritportföljen (men den visas inte upp på ki.se).
 • Privat telefonnummer måste skrivas in manuellt i meritportföljen. 

5. Utbildningar och examina

[Ange år, ämnesområde/examensbenämning och lärosäte i kronologisk ordning för erhållna examina samt genomgångna utbildningar inklusive klinisk utbildning och specialistkompetens.]

 • Examina från KI hämtas automatiskt till KI RIMS och följer med till meritportföljen.
 • Examina från andra lärosäten, klinisk utbildning och specialistkompetens läggs till manuellt i KI RIMS som Professional activity: Degree / education och förs därefter över automatiskt till meritportföljen.

6. Doktorsexamen

[Ange år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel, lärosäte samt huvudhandledares och bihandledares namn.]

 • Doktorsexamen från KI hämtas automatiskt från Ladok till KI RIMS som en Professional activity: Degree / education och följer med till meritportföljen.
 • Komplettera din doktorsexamen i KI RIMS med avhandlingens titel och URL (för docenturansökan) samt bihandledarens namn. Dessa uppgifter följer sedan automatiskt med till meritportföljen.
 • Lägg manuellt till doktorsexamen från annat lärosäte under Professional activity: Degree / education i KI RIMS, denna uppgift följer sedan med automatiskt till meritportföljen.

7. Postdoktorvistelse

[Ange tidsperiod, lärosäte/motsvarande, institution och handledares namn.]

 • Lägg manuellt till information i KI RIMS om din postdoc-vistelse som en Professional activity: Visiting research fellowship, denna uppgift förs sedan automatiskt med till meritportföljen.
 • Lägg manuellt till eventuella anställningar som postdoc under Professional activity: Employment i KI RIMS. Observera att fältet där du ska skriva in handledarens namn ligger under Additional information. Dessa uppgifter förs sedan automatiskt med till meritportföljen.

8. Docentkompetens

[Ange år, ämne och lärosäte]

 • Docentur från KI hämtas automatiskt från Primula till KI RIMS som en Professional activity: Degree / education för de docenter som finns i Primula. 
 • Komplettera din docentur i KI RIMS med ämne på engelska. På svenska kommer ämnet med automatiskt.
 • Informationen om docentur förs sedan över automatiskt till meritportföljen.

9. Nuvarande anställning

[Ange nuvarande anställning, titel, arbetsplats samt förordnandetid. Ange även andel forskning, undervisning respektive klinik i anställningen.]

 • Nuvarande anställning vid KI hämtas automatiskt till KI RIMS från Primula som en Professional activity: Employment och förs över till meritportföljen.
 • Pågående anställningar inom Region Stockholm hämtas automatiskt via bibliometrisystemet till KI RIMS och förs över till meritportföljen.
 • Dessa Employments behöver kompletteras i KI RIMS med Start date och korrekt titel i Position för att bli rätt i meritportföljen. (Ändra synlighetsstatus till Public om du vill att ev. anställning inom regionen ska synas på din profilsida på ki.se). 
 • Lägg manuellt till eventuella andra pågående anställningar som Professional activity: Employment i KI RIMS. Dessa följer sedan med automatiskt till meritportföljen.
 • Komplettera manuellt med information om andel forskning, undervisning respektive klinik, direkt i meritportföljen.

10. Tidigare anställningar

[Ange tidigare anställningar med förordnandetider i kronologisk ordning. Anställningar som saknar relevans för utlyst anställning eller kronologiskt sammanhang kan uteslutas.]

 • Tidigare anställningar vid KI hämtas automatiskt till KI RIMS från Primula som Professional activity: Employment. Dessa förs över automatiskt till meritportföljen. (Ändra synlighetsstatus till Public om du vill att tidigare anställningar vid KI även ska synas på din profilsida på ki.se).
 • Lägg manuellt till andra tidigare anställningar du vill ha med som Professional activity: Employment i KI RIMS, dessa förs då automatiskt över till meritportföljen.

11. Avräknad tid från aktiv forskningstid

[Specificera noggrant tidsperiod (datum, antal månader samt hel eller deltid) och skäl (föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT, specialistutbildning eller andra skäl). Under andra skäl ska anledning till yrkandet på avdrag tydligt framgå.]

 • Måste skrivas in manuellt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS. 

12. Valda akademiska utmärkelser och övriga meriter

 • Genom att favoritmarkera Professional activities med hjärtsymbolen i KI RIMS får du automatiskt med det du vill ha i den här listan till meritportföljen.
 • Gäller följande typer av meriter i KI RIMS: Distinction / award, Conference / event participation, Committee work, Visiting research fellowship (e.g. postdoc), Leadership / responsibility assignment, Editorial work, Other expert reviewer / evaluation assignment

13. Språkkunskaper

 • Lägg till språkkunskaper manuellt i KI RIMS under Edit My profile: Language competencies för att detta automatiskt ska följa med till meritportföljen.

14. Referenser

[Ange namn, titel och kontaktuppgifter för tre vidtalade referenspersoner]

 • Måste skrivas in manuellt i meritportföljen då denna uppgift saknas i KI RIMS.