Pedagogisk portfölj

På denna sida hittar du instruktioner för hur du använder KI RIMS för att fylla i din pedagogiska portfölj i meritportföljen. För den pedagogiska portföljen kan du endast använda KI RIMS för rubrikerna 4.1 och 6 för att få in informationen på rätt ställe i meritportföljen automatiskt, återstående delar fyller du i direkt i meritportföljen. Text inom hakparenteser är instruktionen från meritportföljen.

1. Ämneskompetens och aktuell pedagogisk verksamhet 

[Ange pedagogiskt kompetensområde samt titel och position för huvudsaklig aktuell pedagogisk verksamhet inklusive webbadress där denna presenteras.]

2. Pedagogiskt arbete inom utbildningen

[I denna del beskrivs omfattningen och bredden av ditt pedagogiska arbete med studenter på olika nivåer dvs. inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt klinisk handledning av AT/ST/motsvarande. Insatser på respektive nivå dokumenteras tex i tabellform.]

[Ange ditt engagemang i undervisningen i procent av en heltidsanställning (på årsbasis) eller i timmar, inkluderande tid för planeringsarbete, genomförande och efterarbete. Ange på vilka kurser och utbildningsprogram du undervisat samt specificera tidsomfattning för faktisk undervisning Ange om du haft individuell handledning av enskilda projektarbeten eller examensarbeten på minst 10 veckor (15 högskolepoäng). För studenter där du varit huvudhandledare listas namn, tidsperiod, utbildning, högskolepoäng och universitet.]

[Ange undervisningens art t.ex. föreläsningar, seminarier, demonstrationer, labbundervisning, handledning inom verksamhetsförlagd utbildning, interprofessionell undervisning, case-metodik, IT-baserad undervisning och/eller handledning av enskilda projektarbeten.]

[Ange de olika roller/uppdrag som du haft i relation till utbildning och undervisning inom utbildningen t.ex. kursansvarig, kursplanering och kommittéarbete eller nämndarbete.]

[Ange omfattning av och ansvar för olika typer av examinationer, som skriftlig, muntlig eller praktisk examination och utformande av bedömningsmallar. Ange särskilt kurser du varit examinator för.]

[Ange om du har utvecklat läromedel respektive undervisningsmaterial. Inkludera en beskrivning av de pedagogiska överväganden som gjorts. Eventuella utvärderingar och erfarenheter av dessa är väsentligt att ange. Ange var och hur detta material finns tillgängligt för fler lärare att använda i sin undervisning. För läromedel bör årtal och förlag anges.]

[Ge en kortfattad beskrivning av ditt ansvar och/eller medverkan i utvärderingssammanhang av andras utbildning eller andra universitets utbildningar. Ge exempel på dokumenterad värdering av ditt pedagogiska arbete, t.ex. studenters värdering av din undervisning.]

[Ange deltagande i lärarutbyte med utländska lärosäten samt engagemang i studentutbyten.]

3. Pedagogiskt arbete inom vård- och medicinområdet och för yrkesverksamma

3.1 Pedagogiskt arbete inom vård- och medicinområdet

[Dokumentera erfarenheter av pedagogiskt arbete inom vård- och medicinområdet, t.ex. patientundervisning.]

3.2 Pedagogiskt arbete för yrkesverksamma

[Dokumentera erfarenheter av pedagogiskt arbete för interprofessionell samverkan och utbildning av yrkesverksamma inom vård- och medicinområdet.]

4. Utveckling av pedagogiska kunskaper

4.1 Formell högskolepedagogisk utbildning

[Dokumentera genomgångna kurser/utbildningar inom högskolepedagogik vid och utanför Karolinska Institutet. Ange kursgivare, omfattning och tidpunkt.]

  • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Degree; Teaching / leadership=Studies in university-level teaching. Utom när Degree type (English)=Other course / study programme. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

4.2 Övriga pedagogiska aktiviteter

[Dokumentera nationella och internationella pedagogiska aktiviteter som du deltagit i tex pedagogiska konferenser, lärarutbyten, workshops eller seminarier.]

5. Utvecklingsarbete inom pedagogik/medicinsk pedagogik

[Här redovisas erfarenheter från pedagogiskt utvecklingsarbete, projekt, och presentationer inom pedagogik/medicinsk pedagogik. Meriter avseende forskning i pedagogik/medicinsk pedagogik, utforskande av egen eller andras undervisning eller utbildningsrelaterade frågor redovisas i den vetenskapliga portföljen. Sammanställning av publikationer inom pedagogik/medicinsk pedagogik görs i den vetenskapliga portföljen och markeras med ”Ped” framför titeln.]

5.1 Pedagogiska utvecklingsarbeten och projekt

[Beskriv de viktigaste pedagogiska utvecklingsarbeten och pedagogiska projekt som du har genomfört. Ange eventuella samarbetspartners.]

5.2 Kommunikation och presentationer av pedagogiskt utvecklingsarbete

[Dokumentera kommunikation och presentationer av pedagogiskt utvecklingsarbete lokalt, nationellt, och internationellt.]

6. Pedagogiska utmärkelser

[Dokumentera erhållna pris och andra pedagogiska utmärkelser.]

  • Läggs in manuellt i KI RIMS i fälten: Professional activities: Distinction / award; Distinction type= Educational distinction. Förs sedan över automatiskt till rätt ställe i meritportföljen.

7. Övriga pedagogiska meriter

[Dokumentera övriga betydande pedagogiska meriter relevanta för bedömningen av din pedagogiska skicklighet.]

8. Konkreta exempel och reflektioner över ditt pedagogiska arbete

[Beskriv med ett eller flera konkreta exempel på 1-2 A4 sidor ditt pedagogiska arbete, tex en/flera undervisningssituationer, handledning eller bedömning. Motivera ditt handlande utifrån beprövad erfarenhet och pedagogisk forskning. Beskriv också dina planer för att utveckla ditt pedagogiska arbete under de närmaste 5 åren. Vid ansökan om titeln docent (för karriärspåret pedagogik) eller pedagogiskt inriktad anställning får beskrivningen uppgå till 4 A4-sidor.]