Utbetalning av medel för anställning som biträdande lektor

Från och med 2019 har Fakultetsnämnden utlyst medel för anställningar som biträdande lektor. Efter avslutad rekryteringsprocess och beslut om tilldelning från fakultetsnämnden är det möjligt för institutionerna att komma överens om anställning med någon av de som tilldelats medel, och därefter rekvirera medlen från gemensamma verksamhetsstödet (GVS).

Sedan 2019 har fakultetsnämnden utlyst upp till åtta anställningar som biträdande lektor inom medicinsk vetenskap (medicin, vård och hälsa) vid någon av Karolinska Institutets institutioner. De sökande som efter rekryteringsprocessen erbjuds möjligheten till en anställning genom utlysningen väntas föra en dialog om anställning och villkor med en eller flera relevanta institutioner vid Karolinska Institutet. Utöver lönemedel utges ett startbidrag för forskning. När institutionen beslutat om anställning kan medlen för anställningen rekvireras.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst sex år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen. Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande som beviljats en anställning som biträdande lektor genom utlysningen. Bidraget är ett engångsbelopp om 1 000 000 SEK.

Villkor för utbetalning av medel

I december 2019 beslutades om nya villkor för utbetalning av medel från fakultetsnämnden och de gäller för anställning som biträdande lektor och forskare samt konsolideringsbidrag för de som tilldelats medel från och med 2019. För att läsa villkoren i sin helhet, besök sidan Villkor för utbetalning. Villkoren har uppdaterats 2023.

I korthet innebär villkoren följande:

  • Det är bara möjligt att erhålla och uppbära medel för en anställning finansierad genom fakultetsmedel. Medlen ska användas för egen lön.
  • Total anställningstid som biträdande lektor vid KI är som längst sex år, vilket gör att avräkning av tid och tilldelade medel motsvarande tidigare anställning behöver göras vid ny anställning som biträdande lektor genom satsningen. Kontakta ansvarig handläggare vid GVS för beräkning. 
  • Tillträdesdatum ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning.
  • Medlen får disponeras i ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger.
  • Om inte samtliga medel går åt till lönekostnader för egen lön under den period anslaget avser, kan överblivna medel användas för egen lön efter aktuell anslagsperiod under förutsättning att institutionen fattar beslut om förlängd eller ny anställning, samt att forskning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Institutionen ansvarar för att pengarna disponeras enligt regelverket även efter den initiala anslagsperioden.
  • Institutionen ska informera ansvarig handläggare vid GVS om det sker förändringar avseende anställningen för en person som erhållit medel.
  • Biträdande lektorer som erhåller ett startbidrag för forskning från Fakultetsnämnden förväntas använda dessa medel för forskningsrelaterade kostnader, och de kan inte användas för egen lön eller stipendier.
  • Outnyttjade medel ska återbetalas till Fakultetsnämnden efter att dispositionstiden upphört.

Rekvisition

Bilagor till rekvisitionsblanketten

För att en utbetalning ska beviljas bifogas tillsammans med blanketten ett anställningsintyg/avtal som ska gälla för hela perioden som utbetalning avser. Bifoga även beslutet om anställning som biträdande lektor så att det kan anslås.

Är personen kliniskt aktiv inom Region Stockholm skickas ett anställningsintyg in, samt ett intyg från berörd verksamhetschef. Av intyget ska det framgå i vilken omfattning personen får ägna sig åt forskning. Även ett intyg från berörd prefekt som styrker att vederbörande har varit aktiv vid KI, och i vilken omfattning, ska bifogas.

Utbetalning 

Efter den första rekvisitionen inkommit utbetalas återstående månader ut till institutionen via resursfördelningen (tolftedelarna).

För alla rekvisitioner som inkommer till GVS under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas ett helårsbelopp för innevarande kalenderår (vissa undantag kan finnas).

För alla rekvisitioner som inkommer till GVS under perioden 1 juli - 31 december görs i normalfallet ingen utbetalning innevarande år, utan utbetalning sker via resursfördelningen under närmast följande kalenderår.

Startbidrag för forskning utbetalas i samband med första utbetalningen.

Så här fylls blanketten i 

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisitionen avser: Fylls i för att veta vilken typ av medel utbetalningen gäller.

Institution: Här anges institutionen där anställningen är placerad.

Medel rekvireras för: Här anges namnet på personen som tilldelats medel, vilken period anställningen avser och i vilken omfattning.

Projekt: Här anges vilket projekt medlen ska betalas ut till.

Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på sökande och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, bitr. lektor).

Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig kontaktperson vid institutionen.

Startbidrag för forskning utbetalas till samma projekt som lönemedlen, om inte annat anges.

Blanketten, inklusive bilagor, skickas via e-post i Word-format till ansvarig handläggare vid GVS som fyller i den nedre delen av blanketten samt skickar dokumenten vidare till Ekonomiavdelningen vid GVS för utbetalning. 

Institutionen informeras när rekvisitionen är hanterad. 

AP
Innehållsgranskare:
2024-02-20