Utbetalning av konsolideringsbidrag

Från och med 2019 har fakultetsnämnden utlyst konsolideringsbidrag. Efter avslutad bedömningsprocess och beslut om tilldelning är det möjligt för en institution att rekvirera medel från gemensamt verksamhetsstöd (GVS) om en av de tilldelade personerna är anställd vid institutionen.

Sedan 2019 har fakultetsnämnden utlyst konsolideringsbidrag inom medicinsk vetenskap för redan anställda forskare vid någon av Karolinska Institutets institutioner. De sökande som efter bedömningsprocessen erbjuds konsolideringsbidrag väntas föra en dialog om hur konsolideringsbidraget ska användas med heminstitutionen och därefter kan medlen rekvireras.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på upp till 1 200 000 SEK per år i högst fem år.  

Villkor för utbetalning av medel

I december 2019 beslutades om nya villkor för utbetalning av medel från fakultetsnämnden och de gäller för anställning som biträdande lektor och forskare samt konsolideringsbidrag för de som tilldelats medel från och med 2019. För att läsa villkoren i sin helhet, besök sidan Villkor för utbetalning. Villkoren har uppdaterats i samband med utlysningen för 2024.

I korthet innebär villkoren för konsolideringsbidrag följande:

  • Konsolideringsbidrag utbetalas i paritet med anställningens omfattning vid Karolinska Institutet. Bidraget upphör i det fall anställningen vid Karolinska Institutet upphör.
  • Personer som erhållit konsolideringsbidrag ska använda dessa medel för lönekostnad för egen lön till minst 50 procent. Upp till 50 procent av konsolideringsbidraget får användas till forskningsrelaterade kostnader. Konsolideringsbidraget får inte användas till stipendium.
  • En person kan endast erhålla och uppbära lönemedel för en anställning finansierad genom fakultetsmedel. I det fall en person som redan erhållit lönemedel genom tidigare utlysning också tilldelas konsolideringsbidrag, kan enbart upp till 50 procent av konsolideringsbidraget rekvireras och får då användas till forskningsrelaterade kostnader. Kontakta ansvarig handläggare vid förvaltningen för att beräkna medel inför rekvirering om det pågår utbetalning av fakultetsmedel från tidigare utlysningar från styrelsen för forskning/fakultetsnämnden för personen.
  • Konsolideringsbidraget ska rekvireras senast tolv månader efter fakultetsnämndens beslut om tilldelning och får disponeras i ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger (såsom exempelvis föräldraledighet eller sjukdom).
  • Institutionen ska informera ansvarig handläggare vid GVS om det sker förändringar avseende anställningen för en person som erhållit medel.
  • Det åligger institutionen att betala tillbaka eventuella outnyttjade medel efter dispositionstidens slut.

Rekvisition

Bilagor till rekvisitionsblanketten

För att en utbetalning ska beviljas bifogas tillsammans med blanketten ett anställningsintyg/avtal som ska gälla för hela perioden som utbetalning avser.

Utbetalning 

Efter den första rekvisitionen inkommit utbetalas återstående månader ut till institutionen via resursfördelningen (tolftedelarna).

För rekvisitioner som inkommer till GVS under perioden slutet av november - 30 juni utbetalas ett helårsbelopp för ett kalenderår (vissa undantag kan finnas).

För alla rekvisitioner som inkommer till GVS under perioden 1 juli - slutet av november görs i normalfallet ingen utbetalning innevarande år, utan utbetalning sker via resursfördelningen under närmast följande kalenderår.

Så här fylls blanketten i 

Den övre delen av blanketten fylls i vid institutionen.

Institution/Övrig KI-organisation: Här anges institutionen där anställningen är placerad.

Medel rekvireras för: Här anges namnet på personen som tilldelats medel.

Ange fördelningen av lön/projektmedel: Här specificeras hur medlen planeras att användas. Notera att minst 50 procent ska användas till lön.

Projektnummer: Här anges vilket/vilka projekt medlen ska betalas ut till. Notera att projekts verksamhetskod ska vara 212.

Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på sökande och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, konsolideringsbidrag).

Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig kontaktperson vid institutionen.

Blanketten, inklusive bilaga, skickas via e-post i Word-format till ansvarig handläggare vid GVS som fyller i den nedre delen av blanketten samt skickar dokumenten vidare till Ekonomiavdelningen vid GVS för utbetalning. 

Institutionen informeras när rekvisitionen är hanterad. 

Dokument

LE
Innehållsgranskare:
Jasmin Ahangaran
2024-05-28