Rekvisition av medel för forskarpraktik

På denna sida finns information till personal på instutitionerna kring att rekvirera medel för de postdocs och forskare som deltagit i forskarpraktikprogrammet.

Praktik för tidsbegränsat anställda eller anknutna forskare vid KI. Rekvisition av medel för deltagande i praktikperiod 2-3 månader.

Karriärservice har sedan 2011 ett praktikprogram för forskare, tidsbegränsat anställda vid KI. Från 2017 kan också postdocs på KI stipendium söka praktikprojekten.

Forskare (tidsbegränsat anställda eller anknutna postdocs) har möjlighet att söka ett praktikprojekt på ett företag eller organisation utanför KI. Forskaren måste vara anställd på eller anknuten till KI under hela praktiktiden. Praktikperioden kan vara 2-3 månader. Karriärservice samordnar ansökningarna och skickar vidare till externa partner.

Gör så här

För att rekvirera medel fyller ansvarig personal vid institutionen i rekvisitionsblanketten. Denna blankett skickas sedan via e-post till career-service@ki.se.

För de tidsbegränsat anställda som gör praktik ersätter vi institutionen med ett belopp motsvarande månadslön (inklusive LKP och INDI) för det antal månader praktiken varat (max 3 mån på 100%).

För postdocs på KI stipendium utgår ersättning i form av driftmedel till forskningen motsvarande 30 000 kr/ månad (max 3 månader).

Kontaktuppgifter

Frågor? Mejl career-service@ki.se!

Dokument

AO
Innehållsgranskare:
2023-11-16