Rekvisition av forskarmedel

Medel som tilldelas för anställning som forskare från Kommittén för forskning rekvireras av institutionerna. Denna sida förklarar hur.

 Så här rekvireras medel

För att rekvirera medel fyller ansvarig personal vid institutionen i den övre delen av rekvisitionsblanketten.

Bilagor till rekvisitionsblanketten

För att en utbetalning ska beviljas bifogas tillsammans med blanketten ett anställningsintyg/avtal som ska gälla för hela perioden som utbetalning avser (medlen betalas ut för ett år i taget).

Är personen kliniskt aktiv inom Region Stockholm skickas ett anställningsintyg in, samt ett intyg från berörd verksamhetschef. Av intyget ska det framgå i vilken omfattning personen får ägna sig åt forskning. Även ett intyg från berörd prefekt som styrker att vederbörande har varit aktiv vid KI, och i vilken omfattning, ska bifogas.

Utbetalning 

Medel betalas ut i samma omfattning som personen är beviljad tid för forskning. Anställningen ska påbörjas senast 12 månader efter det att pengarna blivit beviljade.

Efter den första rekvisitionen utbetalas återstående månader ut till institutionen via resursfördelningen (tolftedelarna).

  • För alla rekvisitioner som inkommer till UF under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas ett helårsbelopp för innevarande kalenderår (vissa undantag kan finnas).
  • För alla rekvisitioner som inkommer till UF under perioden 1 juli - 31 december görs ingen utbetalning innevarande år utan utbetalas via resursfördelningen under närmast följande kalenderår.

Observera att donationsmedel, t.ex. medel från Hållstens forskningsstiftelse, Mats Sundin Award eller William K. Bowes Jr Foundation, ska rekvireras från ekonomiavdelningen vid UF.

Så här fylls blanketten i 

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

  • Rekvisitionen avser: Fylls i för att veta vilken typ av medel utbetalningen gäller.
  • Institution: Här anges institutionen där anställningen är placerad.
  • Medel rekvireras för: Här anges namnet på forskaren som tilldelats medel, vilken period anställningen avser och i vilken omfattning.
  • Projekt: Här anges vilket projekt medlen ska betalas ut till.
  • Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på sökande och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, forskare).
  • Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig kontaktperson vid institutionen.

Blanketten, inklusive bilagor, skickas via e-post i Word-format till ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen som fyller i den nedre delen av blanketten samt skickar dokumenten vidare till Ekonomiavdelningen vid Universitetsförvaltningen för utbetalning. 

Institutionen informeras när rekvisitionen är hanterad. 

Anette Pinjemo

Handläggare
AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2023-11-27