Riktlinjer för de strategiska forskningsområdena vid Karolinska Institutet

Syftet med ett SFO är att utveckla och stärka forskningen inom forskningsområdet vid KI samt vara en samlande kraft för KI:s forskare inom ämnesområdet. SFO bildades ursprungligen för att regeringen bedömde att ”det finns behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhället och näringslivet”.

  • Diarienummer: 1-262/2023
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tills vidare
  • Beslut: Kommittén för forskning
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kansliet för forskning och forskarutbildning
  • Beredning med: Ordförande och vice ordförande för kommittén för forskning, prefekter och biträdande universitetsdirektör

Sammanfattning av riktlinjerna

Detta styrdokument omfattar de sex strategiska forskningsområden (SFO) för vilka Karolinska Institutet (KI) är huvudman. Dokumentet beskriver bland annat förutsättningarna för verksamheten och hur SFO-medel ska förvaltas på KI. Dokumentet kompletteras av närmare anvisningar (bilaga 1) som är beslutade av ordföranden för kommittén för forskning.