Utlysning av medel för stöd till forskningskonferens

Kommittén för forskning utlyser härmed medel för stöd till att anordna forskningskonferens.

Ändamål

Att öka möjligheten för KI:s forskare att ordna forskningskonferenser som skapar strategisk nytta för KI:s verksamhet. Strategisk nytta är till exempel om konferensen för samman grund- och kliniska forskare, stimulerar samarbete mellan KI och regionen, adresserar ett specifikt problem eller ett nytt forskningsfält eller är inriktad mot allmänheten. Utlysningen ska bidra till ökad möjlighet till samverkan, meningsutbyte samt möjligheten att bjuda in framstående externa föreläsare/gäster och bredda deltagandet.

Behörighet

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen senast vid ansökningstidens utgång och är anställd vid eller anknuten till Karolinska Institutet (KI). 

Ansökningar inom alla ämnesområden välkomnas från både juniora och seniora forskare. Konferenserna får anordnas inom hela Sverige men ej utomlands.

Det går ej att söka medel för konferenser som arrangeras innan maj 2024.

Bidraget

Upp till 300 000 kronor per konferens kan sökas. Total budget för utlysningen är 1 500 000 kronor. 

Medlen får inte användas till annat än att arrangera en konferens. Om fysisk konferens planeras, och det efter eventuellt beviljande ändras till digital konferens med lägre kostnad, kan beviljade medel reduceras. 

Det finns inget krav på medfinansiering från institutionen eller andra finansiärer men det kan stärka ansökan. 

Bedömning och bedömningskriterier

Bedömningen görs av en arbetsgrupp av ledamöter från kommittén för forskning (KF) och leds av vice ordförande i KF. Ansökningarna bedöms efter utlysningens ändamål, som är fokuserat på forskningskonferensens strategiska nytta för KI.

Prioritet ges till konferenser som organiseras vid eller i nära anslutning till Karolinska institutet, där KI är medarrangör eller konferenser som på annat sätt kommer många medarbetare vid lärosätet till gagn. 

KF kommer vidare att prioritera konferenser med en tydlig koppling till ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål.

Checklist

Ansökan

Ansökan ska innehålla önskad information uppdelad i följande bilagor: 

  1. Information om konferensen: ansvarig kontaktperson på KI och den personens roll i konferensens organisation, syfte, format (digitalt, IRL, hybrid), plats, organisatörer, målgrupp, deltagare, nyttan för KI, eventuell relevans för hållbarhetsmål, och annan potentiell finansiering (maximalt 1 A4-sida).
  2. Preliminärt program för konferensen: exempelvis antal sessioner, lista över inbjudna föreläsare med uppgift om status (tentativ/inbjuden/bekräftad), deras affiliering, samt titel för presentationen (maximalt 1 A4-sida). Om program finns publicerat, inkludera en länk. 
  3. Preliminär budget (inkl. indirekta kostnader), med exempelvis lokal- och IT-kostnader, hotellkostnader, catering, samt kostnader för inbjudna föreläsare (maximalt 1 A4-sida).
  4. Om medel tidigare har tilldelats från kommittén för forskning för en liknande konferens ska detta indikeras i ansökan tillsammans med en kort rapport från den tidigare konferensen.

Prefekt ska signera ansökan i Prisma.

Times New Roman, 12 punkter ska användas.

Ansökan görs elektroniskt i KI Prisma senast 15 maj 2024 kl 14.00

 

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av kommittén för forskning och meddelas sökande via e-post. 

Återrapportering 

Medlen får disponeras fram till 31 maj 2025. Efter dispositionstidens slut ska sökanden lämna en rapport som sammanfattar konferensen och dess utfall i Prisma. Sökanden ska även rapportera huruvida pengarna har använts helt, delvis eller ej. Har pengarna inte använts alls eller bara delvis under dispositionstiden ska kvarstående medel betalas tillbaka till kommittén för forskning. 

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och mejla till: kf@ki.se

MS
Innehållsgranskare:
2024-03-13