Utlysning av medel för stöd för strategiska rekryteringar inom forskning

Kommittén för forskning utlyser härmed forskningsmedel för stöd till rekrytering av extern forskare. Utlysningen genomförs två gånger under 2024, i mars och i juni.

Ändamål

Stöd till påbörjad strategisk rekrytering av framstående forskare som ska erhålla anställning vid Karolinska Institutet (KI).

Behörighet 

Behörig att söka är institution med pågående rekrytering av extern kandidat på minst biträdande lektorsnivå, med utmärkta meriter på hög internationell nivå och av strategisk vikt för institutionen och KI. Personen får vid ansökningstillfället inte ha varit anställd vid KI på mer än 20 % de senaste tre åren, och ska planeras att ha sin huvudanställning och majoriteten av sin forskningsverksamhet vid KI. Kommittén för forskning vill på detta sätt öka tillströmning av externa forskare på institutionerna. Medlen kan inte kombineras med medel från KI:s karriärtrappa eller andra KI-finansierade karriärprogram (ex. SciLifeLab Fellows).

Prefekten ska skicka in ansökan - en per institution

Endast en ansökan per institution får skickas in från prefekt. Då ansökan lämnas in ska rekryteringsnämnden ha identifierat en toppkandidat som ha blivit erbjuden, men ännu inte tillträtt, sin tjänst. Bidraget får användas fritt till alla forskningskostnader utom egen lön. Det är möjligt att använda medlen för till exempel instrumentinvestering, resor, möten och forskningsrelaterade omlokaliseringskostnader för den aktuella kandidaten. Bidraget måste lämnas tillbaka till kommittén för forskning om de inte brukas inom dispositionstiden.

Beslut om anställning ska vara signerat inom ett år från det att tilldelningsbeslutet når prefekten. Medlen utgår endast så länge anställningen vid KI uppgår till minst 80 % (70 % om kliniskt förenad tjänst).

Belopp 

Institutionen kan söka minst 500 000 och maximalt 2 000 000 kronor per år i upp till tre år. Institutionen ska garantera medfinansiering motsvarande hela bidragsbeloppet upp till en miljon kronor per år. Bidraget kan disponeras upp till ett år efter bidragsperiodens slut. 

Bedömning och bedömningskriterier

Bedömningen görs av en arbetsgrupp av ledamöter från kommittén för forskning (KF) och leds av vice ordförande i KF. 

Bedömningskriterier är: 

  • Mervärde för KI
  • Nytta för institutionen vad gäller forskning i första hand men även handledning, ledarskap, och undervisning, 
  • Potential för banbrytande forskning. 

Externa sökande, det vill säga sökande utan tidigare anställning eller affiliering till KI, kommer att prioriteras.

Som en del av bedömningen kan arbetsgruppen kalla till en kompletterande intervju med den aktuella kandidaten.
 

Checklist

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande bilagor:

  1. Motivering: nytta för institutionen och KI (maximalt 1 A4-sida från prefekt).
  2. Ursprunglig annons för tjänsten
  3. Ansökan som har bedömts av rekryteringsnämnden samt de handlingar som har legat till grund för rekryteringsbeslutet (till exempel sakkunnigutlåtanden)
  4. Bekräftelse på medfinansiering för tjänsten

Typsnitt Times New Roman, 12 punkter ska användas.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgängligt i KI Prisma under ansökningsperioderna. 

  • Utlysning 1: 11 mars – 23 april 2024 14.00
  • Utlysning 2: 3 juni – 3 september 14.00

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av kommittén för forskning och meddelas prefekt.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ansvarig prefekt gå in i Prisma och bekräfta huruvida pengarna har använts helt, delvis eller ej. Har pengarna inte använts alls eller bara delvis under dispositionstiden ska kvarstående medel betalas tillbaka till kommittén för forskning. Genomförs inte rekryteringen ska pengarna betalas tillbaka snarast, men senast ett år efter tilldelningsbeslutet.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och mejla till: kf@ki.se

MS
Innehållsgranskare:
2024-05-13