Utlysning av medel för interdisciplinära KI-nätverk inom forskning

Kommittén för forskning utlyser härmed medel till stöd för utveckling och drift av nätverk inom forskning vid Karolinska Institutet (KI).

Ändamål

Kommittén för forskning (KF) vill stärka kvaliteten på KI:s forskning genom att samla forskare över institutionsgränser i nätverk och ge möjligheter till samarbete inom metod- och/eller ämnesinriktade områden. KF vill med denna utlysning dels ge befintliga nätverk en möjlighet att utvecklas, dels ge en möjlighet för nya nätverk att ta form. Nätverken ska vara interdisciplinära och inkluderande med ett brett engagemang vid flera av KI:s institutioner. 

Utlysningen

Medlen ska användas på det sätt som nätverket bedömer som bäst lämpat för att både forskningen och samarbetet inom KI ska stärkas. Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom nätverket är:

 • Såddfinansiering för innovativa projekt 
 • Projekt som ökar samverkan inom KI
 • Samverkan med företag, sjukvård eller annan offentlig sektor
 • Forskarmobilitet
 • Stöd för forskningsfokuserade event för allmänhet eller skolor.
 • Konferenser och seminarier (kan ej kombineras med konferensbidrag från KF)

Upp till 15 % av de beviljade medlen får användas för att administrera nätverket. 

Nätverken kan finansieras upp till tre år med maximalt 750 000 kronor per år. KF kan finansiera upp till 10 nätverk per år. Nätverken följs upp regelbundet och kommittén för forskning har möjlighet att höja eller sänka beloppet som delas ut till respektive nätverk. 

Behörighet

Behörig att söka är disputerad forskare som är anställd vid KI. Nätverket kan vara aktivt idag men det är också möjligt att formalisera ett nytt nätverk inom ramen för denna utlysning.

Bedömningskriterier och bedömning

Granskningsgruppen med ledamöter från kommittén för forskning leds av vice ordförande i kommittén för forskning. 

Bedömningskriterierna är: 

 • Mervärde för KI:s forskare inom det föreslagna området för nätverket. 
 • Potential att stärka institutionsövergripande samarbete.
 • Kvalitet och genomförbarhet av nätverkets planer.

Ansökningar från nätverk med representation från KI:s olika campus kommer att prioriteras.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande bilagor:

 1. Beskrivning av nätverket inklusive organisation (maximalt 3000 tecken)
 2. Motivering av hur nätverket uppfyller bedömningskriterierna (maximalt 3000 tecken)
 3. Översiktlig budget och plan för aktiviteter under år 1-3 (maximalt 3000 tecken)
 4. Stödjebrev från involverade prefekter (minst två prefekter)
 5. Kortfattat letter of intent underskrivet av fem nyckelpersoner i nätverket (maximalt en A4-sida)

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgängligt i KI Prisma under ansökningsperioden. Ansökan kan skrivas på både svenska och engelska.

Ansökan: 26 april- 30 maj

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av kommittén för forskning. 

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska huvudsökande gå in i Prisma och bekräfta huruvida pengarna har använts helt, delvis eller ej. Har pengarna inte använts alls eller bara delvis under dispositionstiden ska kvarstående medel betalas tillbaka till kommittén för forskning. 

Kommittén för forskning kommer att begära in regelbunden återrapportering.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och mejla till: kf@ki.se

GC
Innehållsgranskare:
Gustaf Cars
2024-03-26