Personal/ HR på CLINTEC

Här hittar du - som är anställd eller anknuten hos oss - information och rutiner kring vanligt förekommande personalrelaterade frågor på CLINTEC.

Fullständig information som rör din anställning, arbetsmiljö, lön, arbetstid, förmåner, ledigheter och kompetensutveckling hittar du på de centrala sidorna här på Medarbetarportalen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda: hr@clintec.ki.se 

Doktorand

Information och regler rörande doktorander/ doktorandutbildning/ forskarutbildning hittar du på vår sida Forskarutbildning vid CLINTEC.

Disputation

CLINTEC lämnar ett bidrag till disputation för doktorsgrad med totalt 25 000 kr. Detta bidrag ska utgöra ett bidrag till tryckkostnader samt opponentarvode och övriga kostnader för opponent. Enheten erhåller bidraget genom att skicka spikbladet samt projektnummer dit summan ska överföras, till CLINTECs ekonomiavdelning.

Resor och traktamente, representation, utlägg

Medarbetarportalen hittar du information och regler rörande att resa i tjänsten.

Resegodkännande

Kravet på att närmast överordnad chef skall godkänna resan kvarstår även om kravet för reseorder tagits bort. För att kunna styrka godkännandet behåller vi på CLINTEC reseorder för resor utanför Sverige och döper om den till resegodkännande. Den behöver inte längre bifogas till fakturor eller reseräkningar utan sparas enbart på enheterna. 

Som tidigare gäller

”Rätt att besluta om tjänsteresa följer av gällande besluts och delegationsordning. Den som har rätt att besluta om tjänsteresa ansvarar för att dessa regler följs och att medarbetare som reser i tjänsten känner till vad som gäller vid tjänsteresor.”

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställda anses de som arbetar för KI under enstaka kortvariga perioder, exempelvis gästföreläsare. Dessa personer har en intermittent anställning och ersätts med lön per timme. Särskild visstidsanställning (SÄVA) används som anställningsgrund. För dessa personer ska ett anställningsavtal skrivas som signeras av både chef och medarbetare (eller skickas per mail till medarbetaren som bekräftar detta).

Det finns vissa undantag där anställning inte behövs, då ersätts arbetstagaren med ett fast belopp. Arbetsuppgifter som ersätts med en fastställd summa:

  • Ersättning till ledamöter i Konsistoriet
  • Ersättning till opponent
  • Ersättning till sakkunnig
  • Ersättning till försökspersoner
  • Vissa andra uppdrag

För vissa av ovanstående ersättningar finns fastställda belopp, läs mer på de centrala sidorna om fastställda ersättningsnivåer för icke KI-anställda. Beloppet beräknas inkl. semesterersättning.

Administratören på enheten registrerar dessa löner och arvoden i PA-webben samt informerar berörd person att anmäla sitt konto till Swedbank.

För anställda med SINK-skatt ska SINK-beslut och kontoanmälan Swedbank med ersättningsmottagarens namnteckning bifogas.

Utlägg

Information finns på de centrala sidorna digitala kvitton, reseräkning och utlägg.

Åsa Catapano
2023-04-04