Lagstadgade medicinska kontroller

Det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbete ska eliminera, eller åtminstone minimera, risken för ohälsa eller skada, som kan uppstå i arbetet. För vissa arbeten kvarstår ändå risk för ohälsa eller skada när arbetet utförs, trots att arbetsmiljöåtgärder genomförts. Arbetsgivare ska anordna medicinska kontroller för arbetstagare som sysselsätts i sådana arbeten.

Åtgärdstrappan för kemiska

En medicinsk kontroll är en medicinsk undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär.

Syfte

 • Syftet med de medicinska kontrollerna är att:
 • visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
 • ge möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på, eller kan förvärras av, någon exponering i arbetet, och ge underlag för åtgärder på arbetsplatsen

För vissa arbetsuppgifter finns krav på medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg. Dessa intyg ska diarieföras. Sanktionsavgift tillämpas när giltigt tjänstbarhetsintyg saknas. 

Krav på medicinska kontroller gäller för ett flertal arbeten  

Arbeten finns förtecknade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och innefattar:

 • arbete som medför exponering för vibrationer 
 • handintensivt arbete 
 • nattarbete 
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter 
 • fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts 
 • bly 
 • kadmium 
 • kvicksilver 
 • arbetsuppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning och dykeriarbete. 

För mer detaljer och definitioner se AFS 2019:3 9 §

Utöver ovan nämnda arbeten så finns krav på medicinska kontroller i dessa fall: 

 • Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11) 
 • Arbete med hörselskadligt buller (AFS 2005:16) 
 • Arbete med smittrisker (AFS 2018:4) 
 • Arbete med artificiell optisk strålning (AFS 2009:7) 
 • Arbete med joniserande strålning (SSMFS 2018:1) 
 • Arbetsgivaren ska också erbjuda lagstadgade medicinska kontroller om en riskbedömning visar att det är motiverat, till exempel på grund av skadlig exponering. 

Beställning av Medicinsk kontroll 

Fyll i dokumentet ”Beställning medicinska kontroller” och ladda upp det i Avonovaportalen i samband med beställning av tid hos ett av Avonovas Hälsocenter. Var särskild noggrann vid val av vilken medicinsk kontroll som behövs. Kontakta ett av Avonovas Hälsocenter om du har frågor. 

Obs! Om det tidigare har genomförts samma medicinska kontroll hos Previa ska tjänstbarhetsintyget från den förra kontrollen tas med ifall det är relevant. 

Beställningsblankett