Karriärstruktur för disputerade undervisande och forskande personal

En förutsättning för att KI ska kunna bedriva internationellt ledande forskning och utbildning är att vi erbjuder tydliga karriärvägar med både ”spets” och ”bredd” för vår akademiska personal. KI har därför under flera år arbetat fram en karriärstruktur för disputerade undervisande och forskande personal. Från 1 juli 2021 tillkommer nya befattningar i karriärstrukturen.

Karriärstrukturen belyser en bredd gällande olika typer av befattningar. Anställningarna som biträdande lektor, lektor och professor kan även se olika ut beroende om det ligger inom profilområdet forskning eller profilområdet utbildning. Karriärstrukturen ska skapa förutsättningar för forskare och lärare att söka anställningar utifrån olika fokus och meritering. Karriärstrukturen är ingen karriärtrappa utan den ska visa på den mångfald av karriärmöjligheter som finns inom KI.

​För att tydliggöra karriärstrukturen och dess befattningar har KI arbetat fram ett samlat regelverk. Bedömningskriterierna för dessa befattningar regleras i tre regelverk.

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet (dnr 1–337/2021) och de kompletterande dokumentet Anvisningar till anställningsordningen för lärare vid Karolinska Institutet (dnr 1-23/2022). I det tredje regelverket Föreskrifter om andra anställningar än läraranställningar (dnr 1-747/2021) regleras anställningar vars arbetsuppgifter i huvudsak är inom forskning eller forskningsstöd, och dessa befattningar gäller från 1 juli 2021.  

Tanken är att karriärstrukturen och dess tillhörande regelverk ska präglas av transparens och tydlighet – det ska stå klart både för personer som befinner sig inom och utanför systemet vad som krävs för avancemang.  De anställningar som anges i fet stil i nedanstående bild regleras i föreskrifter om andra anställningar än läraranställningar. Övriga läraranställningar (ej fet stil) regleras i Anställningsordningen och dess tillhörande Anvisningar.

Översikt över karriärstruktur vid KI för forskande och undervisande personal som disputerat..
Översikt över karriärstruktur vid KI för forskande och undervisande personal som disputerat. Foto: N/A

Jenny Wiklund Pasia

Teamledare HR-avdelningen