Anvisningar om rutiner för bedömning av behörighet för samtliga sökande till utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Rutiner för sökande till utbildning på forskarnivå.

  • Diarienummer: 1-868/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2019-01-01
  • Beslut: Universitetsförvaltningen Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Avdelningschefen
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Antagning examen och disputation
  • Beredning med: -
  • Revidering med avseende på: Ny anvisning i enlighet med överordnade beslut (KI dnr 1-419/2018 och 3-162/2018)

Sammanfattning av anvisningarna

Anvisningarna reglerar annonsering, ansökan, bedömning, behörighetsutlåtande och kvalitetssäkring.