Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand

En doktorand har rätt till handledning och andra resurser under utbildningen så länge rektor inte med stöd av 6 kap. 30 § högskoleförordningen (1993:100), HF, beslutat att dra in resurserna.
Dessa anvisningar beskriver handläggningen på institutionsnivå, prefektens begäran till rektor om indragning av resurser för doktorand samt handläggning av begäran före beslut av rektor. Anvisningarna redogör också för hanteringen av en doktorands ansökan om att få tillbaka rätten till resurser.

  • Diarienummer: 1-257/2023
  • Dnr föreg. version: 1-434/2014
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Fr.o.m. 2023-03-16 och tills vidare
  • Beslut: Kommittén för utbildning på forskarnivå
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Fakultetskansliet och internationella relationer, HRavdelningen
  • Revidering med avseende på: Anpassningar till gällande regler samt att utbildningsbidrag inte längre är en finansieringsform.