Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) har du rätt att få svar på om Karolinska Institutet (KI) behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall få tillgång till personuppgifterna, ett s.k. registerutdrag. Registerutdraget är gratis och innehåller bland annat information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och vem som har fått ta del av dina personuppgifter.

Din begäran om registerutdrag bör innehålla följande:

  • personnummer
  • förnamn och efternamn
  • folkbokföringsadress
  • e-postadress
  • uppgift om var dina personuppgifter kan tänkas finnas, t.ex. att du är student vid KI eller du deltar i en forskningsstudie vid KI
  • namnteckning och namnförtydligande

För att begära ett registerutdrag skickar du en skriftlig begäran till KI:s registrator registrator@ki.se eller till postadress Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.

Du kan hämta registerutdraget på KI mot uppvisande av giltig identitetshandling eller så kan det skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Om du har frågor om detta kan du skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@ki.se