Arbetsmiljöarbete vid MMK

Arbetsmiljö-och miljökommittén (AMMK) träffas regelbundet för att driva institutionens systematiska arbetsmiljöarbete där även miljöfrågor är inkluderade. Kommittén har även inom sitt ansvarsområde att samordna och driva jämställdhetsfrågorna vid institutionen.

Jan Zedenius

Ordförande i Arbetsmiljö- och miljökommittén vid MMK

Elisabeth Noren-Krog

Handläggare arbetsmiljö- och miljökommittén vid MMK

Lyssna till Jan Zedenius, ordförande i Arbetsmiljö- och miljökommittén

Ordinarie ledamöter i AMMK

Adjungerade

Skyddsombud vid MMK

Till skyddsombud ska utses en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Det är de anställda på arbetsstället som väljer sitt skyddsombud, dvs. vem som ska företräda dem i arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombudet ska bland annat påtala brister i arbetsmiljön, underrättas av arbetsgivaren om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet, och delta vid upprättandet av handlingsplaner (t.ex. efter skyddsronder, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar). 

MMK:s skyddsombud för mandatperioden 2020-2022

Huvudskyddsombud KI

Lika villkor

Har du utsatts för, eller har uppmärksammat sexuella trakasserier eller övrig kränkande särbehandling kontaktar du i första hand en chef i din närhet; alternativt Therese Kindåker, administrativ chef, eller Ann-Britt Wikström, lika villkorsombud.

Therese Kindåker

Administrativ chef

Ann-Britt Wikström

Lika villkorsombud

Miljö- och hållbarhetsombud

Miljöinformatörerna vid MMK bistår prefekten i ansvaret för KI:s miljö- och hållbarhetsarbete på institutionsnivå, samordnar miljörevisioner vid institutionen samt är en länk mellan Miljöenheten, Miljörådet och institutionen i KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Miljöstatistik för resor vid MMK

Statistik över institutionens utsläpp av bl a koldioxid från flygresor respektive tågresor.

Miljöstatistik resor MMK 2018

Miljöstatistik resor MMK 2017

Nina Jäntti

Miljöinformatör vid MMK
08-517 725 21

Karolina Jildenhed

Miljöinformatör vid MMK

Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratörerna är en viktig länk i kedjan för att uppnå KI:s vision kring medarbetarskapet. Hälsoinspiratörernas roll:

  • fungera som avdelningens kontaktyta gentemot friskvården
  • uppmuntra till nyttjande av friskvårdstimmen
  • i samförstånd med chef, initiera/driva och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter med fokus på välbefinnande och trivsel
  • fungera som en resurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Susanne Forsberg

Hälsoinspiratör vid MMK

Tjänstledig 2020