Skip to main content

Antagning till forskarutbildning

KI har från och med den 1 juli 2018 en ny antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Styrelsen för forskarutbildning har inom dessa ramar beslutat om rutiner för de olika delarna av antagningsprocessen. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet.

En antagningsprocess börjar med att en doktorandplats inrättas (steg 1). Därefter vidtar rekrytering av doktorand (steg 2). Antagningsprocessen avslutas med prefektens beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (steg 3). Efter antagning upprättas en individuell studieplan (steg 4). Se nedan för information om rutiner för varje steg.

De aktuella förändringarna har föregåtts av ett tillsynsbeslut från UKÄ, se nedan.

Steg 1: Inrättande av doktorandplats

Kvalitetssäkring av: forskningsprojekt, handledning och övrig forskarutbildningsmiljö

Blivande huvudhandledare ansöker till aktuell institution om att få inrätta en doktorandplats genom att lämna in blankett Inrättande av doktorandplats. Se respektive institutions hemsida för kontaktuppgifter.

En ansökan om grönt ljus läggs med som bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats och ingår därmed i bedömningen i detta steg.

För att inrätta en doktorandplats krävs att:

 • det vetenskapliga projektet är genomförbart och lämpligt som doktorandprojekt,
 • huvudhandledaren uppfyller kraven för grönt ljus, dvs. har tid för handledning, gott track-record och finansiella resurser,
 • handledarkonstellationen är relevant för projektet,
 • doktoranden erbjuds en god forskarutbildningsmiljö (se Regler för utbildning på forskarnivå vid KI, kap 2.1.2),
 • etiktillstånd finns eller planeras (om sådana erfordras).

I detta steg bedöms också om det finns skäl för undantag från kravet på utlysning av doktorandplatsen, se rekrytering nedan.

Ingen rekrytering eller antagning till forskarutbildning kan ske utan att det finns ett beslut om inrättad doktorandplats.

Steg 2: Rekrytering

Kvalitetssäkring av: doktorandens behörighet, lämplighet och förmåga

Bedömning av behörighet

Behörighetsbedömning görs på följande sätt för de som söker en utlyst doktorandplats:

 1. De sökande laddar upp dokument i rekryteringssystemet Varbi enligt instruktionerna i annonsen.
 2. Handläggare på universitetsförvaltningen (UF) bedömer behörigheten för samtliga sökande.
 3. Selektionsprocess, se Bedömning av lämplighet och förmåga nedan. Notera att urval endast görs bland behöriga sökanden.
 4. Då en kandidat har valts ut meddelar institutionen UF-handläggarna som då utfärdar ett s.k. behörighetsutlåtande för aktuell person. Detta ska sedan bifogas som underlag för beslut om antagning.

Om behörighet till utbildning på forskarnivå

Behörighetsbedömning görs på följande sätt då undantag från krav på utlysning gäller:

 1. Handledare eller doktorandkandidat kontaktar forskarutbildningsadministratör på institutionen som ger doktorandkandidaten tillgång till rekryteringssystemet Varbi.
 2. Doktorandkandidaten laddar upp efterfrågade dokument enligt instruktioner i Varbi.
 3. Handläggare på universitetsförvaltningen bedömer behörigheten för den aktuella personen.
 4. Om behörighet föreligger utfärdas ett s.k. behörighetsutlåtande vilket ska bifogas som underlag för beslut om antagning. Observera att för kandidater som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.

Om behörighet till utbildning på forskarnivå

Vid följande situationer kan undantag från utlysningskravet enligt högskoleförordningen (7 kap. 37§ HF) medges:

 1. Om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan# (t.ex. Region Stockholm, annan högskola eller ett företag).
 2. Om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte.
 3. Om det finns liknande särskilda skäl. Vid KI anses särskilda skäl vara utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess.

#: I sådana fall kan ett finansieringsavtal för samverkansdoktorand behöva upprättas. En avtalsmall kan erhållas genom att skriva till till avtal@ki.se (juridiska avdelningen, KI). Ange gärna information om ärendet när avtal@ki.se kontaktas. Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm (eller av andra regioner), men att ett arbete pågår att även ta fram en avtalsmall för dessa.

Bedömning av lämplighet och förmåga

Institutionen har ett ansvar att säkra lämplighet och förmåga hos doktorandkandidaten - även då undantag från utlysningskravet föreligger.

Rekommendationer för kvalitetssäker selektion och för bedömning av förmåga och lämplighet:

 • Potentiella kandidater inbjuds till forskargruppen för intervju och/eller specifika arbetsprov
 • En rekryteringsgrupp inrättas för bedömning av kandidater
 • Rekryterande handledare bör använda befintlig HR-kompetens vid institutionen samt KI:s rekryteringsguide på webben

Mer information om rekrytering, urval och bedömningsgrunder

Steg 3: Beslut om antagning

Följande beslutas i detta steg:

 • Beslut att anta den sökande till utbildning på forskarnivå, utifrån de förutsättningar som säkerställts i steg 1 och 2.
 • Beslut att utse handledare.
 • Godkännande av finansieringsplanen inklusive bekräftelse av att institutionen har det yttersta ansvaret för att doktoranden är försörjd under den planerade studietiden.

Det är prefekten på aktuell institution som beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå på rekommendation av institutionens studierektor. Beslut fattas löpande då en kandidat är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod. Notera att datum för prefektens beslut inte måste vara samma som datum för studiestart (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige).

Följande ligger till underlag för beslutet:

Efter antagning fattas i de flesta fall även ett beslut om anställning. Mer information om anställningar och försörjning av doktorander.

Se respektive institutions hemsida för kontaktpersoner.

Steg 4: Upprättande av individuell studieplan (ISP)

Kvalitetssäkring av: individuell studieplan

Enligt högskoleförordningen (6 kap. 29 §) ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan (ISP). I en ISP beskrivs det vetenskapliga projektet, vilka kurser och andra lärandemoment som planeras samt hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning.

Rutin:

 1. Omedelbart efter studiestart påbörjas arbetet med en individuell studieplan (notera att forskningsplan och finansieringsplan redan är färdigställda, se steg 1 och 3)
 2. Senast en månad efter studiestart lämnar doktorand och handledare in ett förslag på ISP
 3. Studierektor ser till att den är korrekt ifylld och genomarbetad
 4. ISP-seminarium (se nedan)
 5. Studierektor fastställer den individuella studieplanen (under förutsättning att prefekt har vidaredelegerat beslutsrätten). Senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander ha en fastställd ISP

ISP-system

Under 2019 påbörjas implementering av ett digitalt system för individuella studieplaner, ISP-systemet. I första steget är det endast nyantagna doktorander på vissa institutioner som kommer att använda systemet, därefter följer ett stegvis införande. Tills implementering är klar upprättas individuella studieplaner på papper, blankett 3.

ISP-seminarium

Seminariets syfte:

 • Att fungera som startseminarium och välkomnande av ny doktorand
 • Presentation av forskningsprojektet utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling
 • Ett lärandemoment för doktoranden. Observera att seminariet ska hållas på engelska
 • Att underlätta för institutionen att tillse att alla har en ISP

Seminariet kan läggas upp på olika sätt på olika institutioner, se institutionens webb eller kontakta studierektor för forskarutbildning på institutionen.

UKÄ:s tillsynsbeslut angående KI:s antagningsprocess

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) slog fast i ett tillsynsbeslut 13/3 2018 att KI:s antagningsprocess för doktorander inte följde högskoleförordningen och högskolelagen. KI:s process och antagningsordning har därför ändrats i enlighet med UKÄ:s klargörande.

Följande kritiserades:

 • Det är inte tillåtet att före antagning till forskarutbildning ha en period som uppfattas som prövotid. Antagning till forskarutbildning ska ske direkt efter avslutad rekrytering.
 • Urval av kandidater får endast göras bland behöriga sökanden. Behörighetsgranskning ska därför göras innan urvalsprocessen tar vid.
 • En individuell studieplan (ISP) ska upprättas i samråd med den antagna doktoranden, och kan därmed inte fastställas förrän efter beslut om antagning.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • Laboratoriemedicin
 • Odontologi
 • Universitetstandvården
Logga in med KI-ID