Arbetsmiljöinformation för anställda på UoL

Här kan läsa om UoLs systematiska arbetsmiljöarbete och lika villkor.

Skyddskommitté

Vid ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna (SFS 1977:1 160,8 §). Vid Undervisning och lärande (UoL) är denna skyddskommitté en del av samverkansrådet.

Dokument

Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete

En handlingsplan för arbetsmiljöarbete ska enligt arbetsmiljölagen (se SFS 1977:1 160, 2a §, 4 §) upprättas årligen. I handlingsplanen redovisas det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka arbetsmiljöförbättrande aktiviteter/åtgärder som prioriteras för verksamhetsåret. 

Lika villkor

KI ska ha en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas. Vårt arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering kallas för lika villkor.

Läs mer om KI på lika villkor. Läs också mer om riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling här. På Undervisning och lärande är lika villkor en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.