KI:s pedagogiska grundsyn

Den pedagogiska grundsynen är en gemensam utgångspunkt och vägledning vid arbete med lärande inom KI, oavsett roll och verksamhet. Den utgår ifrån tre perspektiv.

Detta är KI:s pedagogiska grundsyn

 • KI:s pedagogiska grundsyn uttrycker ett gemensamt förhållningssätt till undervisning och lärande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Pedagogik ses ur ett brett perspektiv som utöver kunskap om lärande och dess praktiker, även innefattar förutsättningar och relevans för intressenter och samhälle. 
 • Den pedagogiska grundsynen förespråkar inte en särskild metod eller ett uniformt arbetssätt, utan är ett uttryck för en övergripande viljeriktning som bygger på tillit till lärares och studenters kompetenser, nyfikenhet och kreativitet.
 • Den konkretiseras i tre perspektiv: studentcentrerat och aktivt lärande, akademiskt lärarskap samt psykologisk trygghet.

Utgångspunkt är KI:s värdegrund

Den pedagogiska grundsynen tar sin utgångspunkt i universitetets värdegrund som består av tre delar: Magna Charta Universitatum, den statliga värdegrunden samt KI:s kärnvärden.

I enlighet med Strategi 2030 ska universitetet utforska nya lärande- och arbetsformer som präglas av pedagogiskt nytänkande och erbjuda utbildningar som reflekterar breda samhällsbehov och utmaningar.

Tre perspektiv

Studentcentrerat och aktivt lärande

Grafisk illustration av hjärna som får en idé.
Illustration: Getty Images.

Studentcentrerat:

 • Ett förhållningssätt där undervisning organiseras utifrån synsättet att studenten är aktiv och medskapande, och bär ansvaret för sitt eget lärande.
 • Lärarens roll är faciliterande, en vägledare till kunskap och kompetens.

Aktivt lärande:

 • Lärande är en aktiv process. Kunskap kan inte överföras passivt - studenterna behöver bearbeta material och innehåll för att kunna utveckla sin kunskap.

Grundsynen ska stimulera alla medarbetare vid universitetet att vidareutveckla studentcentrerat och aktivt lärande, genom att både stärka befintlig verksamhet och att föreslå och skapa nya innovativa aktiviteter.

Akademiskt lärarskap

Förhållningssätt där man kontinuerligt och systematisk arbetar för att utveckla den egna pedagogiska praktiken och dess inverkan på studenters lärande.

Grafisk illustration av en bok och en trygg person.
Illustration: Getty Images.

Akademiskt lärarskap är ett förhållningssätt som innefattar:

 • skicklighet i undervisning och handledning
 • systematisk reflektion, utforskande och utveckling av den egna pedagogiska praktiken
 • Akademisk lärarskap är ett samlingsbegrepp för verksamheter, aktiviteter och processer som ger förutsättningar till pedagogisk utveckling, till exempel kompetensutveckling och nätverk för pedagogiska samtal.

Psykologisk trygghet

En psykologiskt trygg lärandemiljö uppfattas som säker och trygg för interpersonellt risktagande.

Grafisk illustration av en bok och en trygg person.
Illustration: Getty Images.
 • För att ge bästa möjliga förutsättningar för lärande och akademiskt lärarskap är det av största betydelse att etablera en trygg och tillåtande arbets- och lärandemiljö.
 • I en psykologiskt trygg lärandemiljö kan deltagare presentera idéer, ställa frågor, ventilera bekymmer eller erkänna misstag utan risk för att bli straffad, förlöjligad eller förödmjukad.
 • För att stärka detta perspektiv lägger KI stor vikt vid det förebyggande arbetet med lika villkor som bedrivs såväl inom utbildning som inom forskning och samverkan.

* Psykologisk trygghet är ett begrepp som baseras på Edmondson, A. C. (2018). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. John Wiley & Sons.

Verktyg

Den pedagogiska grundsynen ska kompletteras med stödinsatser och verktyg, ett exempel är det pågående arbetet med den pedagogiska kompassen.

Framåtblick

KI:s pedagogiska grundsyn bidrar till att universitetet utvecklas som lärandeorganisation till att nå högsta kvalitet i lärandet, med hållbar relevans för både studenters, lärares och det omgivande samhällets behov.

Med stora globala utmaningar ställs krav på nya förhållningssätt till vår värld, vår praktik och oss själva. Den pedagogiska grundsynen bidrar till att möta dessa utmaningar och krav genom att stärka KI som en lärande organisation samt stödja förmågan till utveckling och samverkan i samklang med samhällets behov.

KI:s pedagogiska grundsyn kompletterar och relaterar även till ett flertal andra styrdokument, planer och processer. Den är exempelvis en del av KI:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete, relaterad till policyn för forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning och sammankopplad med Anvisningar till anställningsordningen för lärare.

KI:s pedagogiska grundsyn beslutades av Fakultetsnämnden i juni 2022.

Riktlinjer