Att tänka på vid etablering av internationella samarbetsavtal inom utbildning

Samarbeten inom utbildning sker på programnivå och avtal tecknas centralt med stöd av Internationella kansliet. För att bedöma nya och utvärdera pågående samarbeten behöver utbildningsprogrammen beakta ett antal aspekter.

Etablering av nya samarbeten

Innan nya samarbeten etableras är det viktigt att föra diskussioner med både akademiska och administrativa representanter vid KI och vid det aktuella lärosätet. Diskussioner kan med fördel ske digitalt. Kontaktresor kan genomföras om det anses nödvändigt och ska dokumenteras. 

Utbytesavtal inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå etableras alltid på utbildningsprogramnivå vid KI. De signeras centralt enligt delegation från KI:s vicerektor för utbildning.

Utvärdering av pågående samarbeten

Vid uppföljning och utvärdering av pågående samarbeten bör bland annat erfarenheterna från internationella handläggare och internationaliseringsansvariga tas i beaktande, tillsammans med utbytesrapporter och utvärderingar från både studenter och lärare. Utvärdera samarbeten regelbundet. 

KI:s etiska riktlinjer för internationella samarbeten ska alltid följas.

Aspekter att beakta

När man funderar över att inleda nya samarbeten eller fortsätta befintliga samarbeten är det viktigt att ta hänsyn till, bedöma och väga samman följande områden:

Programöverskridande samverkan uppmuntras, vilket bör gälla även internationellt. Ett brett samarbete där flera av KI:s utbildningsprogram finns vid samma partnerlärosäte ger många fördelar.

KI verkar för strategiska internationella samarbeten med samverkan på flera nivåer. Förutsättningarna för stabila och väl fungerande samarbeten ökar om nya samarbeten bygger på redan befintliga och väl fungerande forskningssamarbeten.

Förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete ökar om den presumtiva partnern har tidigare erfarenhet från internationalisering och en organisation för detta. 

Studenternas intresse för utbyte med det aktuella lärosätet är avgörande för ett framgångsrikt studentutbyte.

Vid samarbete som innefattar mobilitet ska vi eftersträva reciprocitet , dvs. utbyte av studenter, lärare och administrativ personal bör ske i båda riktningarna.

KI eftersträvar en bred geografisk spridning av samarbeten. I bedömningen bör hänsyn tas till på vilket sätt lärosätets geokulturella läge. tillför utbildningen extra värde.

Internationella samarbeten inom utbildning är en förutsättning för KI:s verksamhet och vi har ett ansvar för att samverkan sker ansvarsfullt och säkert. I bedömningen bör man ta hänsyn till säkerhetsläget i landet och för individ och om det finns behov av en riskanalys. Läs mer under Resurser för ansvarsfull internationalisering.

Frågor om utbildning, administration och det sociala

Som stöd i diskussion med nya lärosäten och samverkan och vid utvärdering av befintliga kan följande frågor användas som checklista:

Utbildningens upplägg, innehåll och kvalitet 

Vid studentutbyte är utgångspunkten vid KI att studieperioden utomlands måste kunna tillgodoräknas i utbildningen. En förutsättning för samarbete är att partnerlärosätets studenter också kan ta del av KI:s erbjudande så frågorna är relevanta för båda parter i diskussionerna.

 • Är lärosätet godkänt i hemlandet för att ge motsvarande examina på universitetsnivå/motsvarande?
 • Vilken omfattning har den aktuella utbildningen och på vilken nivå (grundnivå eller avancerad nivå) ligger den?
 • Vilka mål finns för utbildningen? Hur ser innehåll och upplägg ut? Finns det delar som överensstämmer?
 • Finns kursplaner/-beskrivningar med learning outcomes? Hur är undervisningen upplagd? Hur sker examination och betygssättning?
 • Ges utbildning på engelska? Vilka kurser är lämpliga kurser för utbyte på repektive lärosäte?
 • Hur ser förhållandet verksamhetsförlagd utbildning/teori ut?
 • Hur ser den verksamhetsförlagda utbildningens upplägg ut och hur är kopplingen mellan lärosäte och sjukhus?
 • Hur är lärarnas och studenternas engelska språkkompetens?
 • Kan studeterna tillgodoräkna sig studieperioden utomlands?
 • Hur sker integrering av utbytesstudenterna med lokala studenter?
 • Har lärosätet/utbildningen framträdande starka profilområden?

Praktiska och sociala aspekter under utbytet 

För att ett utbyte ska bli lyckat krävs också att det administrativa och sociala mottagandet av både studenter och lärare fungerar väl samt att praktiska frågor löses på ett effektivt sätt. 

 • Finns det administrativa resurser vid lärosätet för att hantera samarbetet / utbytet? 
 • Vilken service erbjuds av lärosätet? Exempel är mottagande och introduktion, hjälp att hitta bostad, möjlighet till att läsa språkkurser (gratis eller mot kostnad) och delta i sociala aktiviteter. 
 • Bistår lärosätet med nödvändiga intyg för att söka visum etc. i god tid? 
 • Hur är kostnadsläget? 
 • Hur bedöms säkerheten i landet, staden och vid universitetet och vilka åtgärder vidtas för att i förekommande fall öka säkerheten? 
 • Vilka möjligheter finns att träffa lokala studenter? 
 • Hur tas program för vistelse/undervisning fram för lärare och vad innehåller programmen? 

Kontakt

Har du frågor eller behöver stöd är du välkommen att vända dig till de internationella koordinatorerna på Internationella kansliet.