Etiska riktlinjer för internationella samarbeten

Föreliggande riktlinjer gäller vid samarbete mellan Karolinska Institutet och utländska partners, på såväl institutionell nivå som individuell nivå. Etiska överväganden ingår i beredning av förslag om nya internationella samarbeten och dessa riktlinjer ska beaktas i den processen. Etiska frågor ska fortlöpande
bevakas inom ramen för pågående samarbeten.

  • Diarienummer: 5-49/2014
  • Dnr föreg. version: 5-463/0601
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
  • Beredning med: -

Sammanfattning av riktlinjerna

Universitetets roll och uppdrag är bland annat att bibringa människor verktyg för ett kritiskt, faktabaserat förhållningssätt, analys och kunskapsinhämtning. Universiteten ska också främja hållbar utveckling och förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Karolinska Institutet samarbetar med lärosäten med olika förutsättningar i hela världen och kan genom värdegrund, roll och uppdrag gynna en utveckling som främjar hälsa och välbefinnande, vetenskaplig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Föreliggande riktlinjer gäller vid samarbete mellan Karolinska Institutet och utländska partners, på såväl institutionell nivå som individuell nivå. Etiska överväganden ingår i beredning av förslag om nya internationella samarbeten och dessa riktlinjer ska beaktas i den processen. Etiska frågor ska fortlöpande bevakas inom ramen för pågående samarbeten. Deltagande i internationella utbyten är en möjlighet som erbjuds studenter och medarbetare efter ett individuellt val utifrån en genomförd riskbedömning (punkt 4). Den enskilde har alltid rätt att avbryta ett utbyte. 

Riktlinjerna i sin helhet