Vanliga pedagogiska stöd vid funktionsnedsättning och hur de administreras

Många av KI:s studenter är beviljade eller rekommenderade pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Här finns information om de vanligaste stöden, och hur de administreras.

Beslut om stöd som rör studiesituationen, utöver examination, fattas av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. Beslut om stöd som rör examination fattas av examinator, oftast efter rekommendation som samordnaren ger i studentens besked. (Beslutet ska dokumenteras och, framför allt vid nekande, motiveras.) Examinator har möjlighet att ändra examinationsform om särskilda skäl föreligger, förutsatt att detta anges i kursplanen, vilket det bör göra. Funktionsnedsättning kan utgöra särskilda skäl. Läs mer om examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Exempel på riktat pedagogiskt stöd på KI och hur det administreras

Alternativ examination

Vanliga stöd är förlängd tid på skriftlig examination och/eller inlämningsuppgift, dator med rättstavningsprogram och/eller talsyntes. Det kan också handla om skriftlig examination i stället för muntlig, eller tvärtom, eller behov av att skriva tentamen i mindre grupp eller enskilt. Ersättning för extra lokal och eller tentamensvakt utgår från UFS, se administration vid examination av student med funktionsnedsättning

Alternativt kursmaterial

Studenten får ett konto på Legimus via KIB. Handlar oftast om tillgång till inläst litteratur. 

Anteckningsstöd

En medstudent delar sina anteckningar med studenten mot en ersättning från UFS. Administreras av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Extra handledning

Kan gälla rapport/uppsatsskrivning eller VFU, under förutsättning att handledare finns att tillgå. Ekonomisk ersättning kan utbetalas av UFS efter överenskommelse mellan institutionen och samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Inspelning av föreläsningar

Stödet består i möjligheten att spela in i ljudformat för eget bruk. Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning informerar studenten om vad detta innebär då stödet beviljas. Studenten ordnar själv med inspelningsapparatur. Vidare uppmuntras studenten meddela föreläsaren sin avsikt att spela in, och ombeds vara beredd att avstå inspelning om detta skulle anses olämpligt.

Kopiering/utskrifter

Studenten får en summa pengar på sitt KI-kort, som kan användas i KIB:s skrivare. Administreras av KIB.

Mentorsstöd

Studenten får kontakt med professionell mentor via samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. Stödet handlar om att skapa goda förutsättningar för sina studier och sin hälsa.

Portabelt lyssningssystem (sändare med hörslinga)

Vid hörselnedsättning. Administreras av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. Används främst vid VFU och i mindre salar, där hörslinga saknas. (I salar som är utrustade med mikrofon ska mikrofonen alltid användas, då signalen leds från mikrofon via lokalens hörslinga in i hörapparat.) 

Resursrum i Solna och Flemingsberg

Rum på KIB med specialutrustning. Studenter med funktionsnedsättning kan boka med förtur.

Skrivtolk

Vid hörselnedsättning. Administreras av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning och Tolksamordningen på Stockholms universitet. Tolken kontaktar berörd lärare vid behov, till exempel för inställningar eller insläpp i Zoom.

Teckenspråkstolk

Vid hörselnedsättning. Administreras av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning och Tolksamordningen på Stockholms universitet. Tolken kontaktar berörd lärare vid behov, till exempel för inställningar eller insläpp i Zoom.

Tillhandahålla föreläsningsmaterial i förväg

Lärare lägger ut sitt föreläsningsmaterial i så god tid som möjligt före föreläsningen, förslagsvis på Canvas. 

Hantering av intyg om särskilt pedagogiskt stöd

Studenter med intyg om riktat pedagogiskt stöd uppmanas när de får intyget att lämna in sitt intyg till kursen

  • så snart som möjligt
  • vid kursstart om studenten behöver anpassningar av studierna under hela kursen eller
  • senast två veckor före examination om stödet rör anpassad examination.

Information om hur och var studenten ska lämna sitt intyg ska finnas på kurswebben och/eller i Canvas. Kursansvarig institution kan bestämma till vem studenten ska lämna intyget, men endast de som behöver det för sitt arbete ska ta del av uppgifterna. Till exempel är det examinator som fattar beslut om anpassning vid examination och det är då främst den personen som behöver ta del av studentens intyg.

Uppgifter om studenters hälsa är känsliga personuppgifter och ska hanteras med stor försiktighet och därför är det viktigt att de som tar del av uppgifterna informeras om detta.

Ärenden som inkommer ska hanteras skyndsamt. Beslut ska kommuniceras med studenten skriftligt och snarast efter att beslut har fattats. Innebär det ett negativt beslut för studenten ska beslutet motiveras och beslutet ska diarieföras.

Vill du veta mer om särskilt pedagogiskt stöd eller hanteringen kan du kontakta

Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning Viktoria Hansson

Samordnaren för utbildningsrättsliga frågor Christian Edling

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
08-52486004
VH
Innehållsgranskare:
2023-02-16