Starta och förankra - Peer learning

Att initiera peer learning som pedagogisk modell under VIL behöver planering och förankring i verksamheten hos kollegor och ledning. Det behöver också kommuniceras med lärosätet och de kommande studenterna.

Peer learning används av många olika professioner, i olika verksamheter och på olika sätt. Här kan du se filmer med exempel att inspireras av.

Övergripande organisation inför införande av peer learning

  • Besluta i er verksamhet om peer learning är en metod att använda hos er. Förankra det hos chefer och kollegor förslagsvis genom en kortare kurs eller genomgång tillsammans kanske under en arbetsplatsträff.
  • Tänk över om det är något i verksamhetens lärandemiljö som behöver anpassas för att möjliggöra peer learning.
  • Kontakta lärosätet för eventuellt behov av teoretiskt stöd med att förankra Peer learning med lärandemål.
    I de verksamheter där det finns en Adjungerad klinisk adjunkt (AKA), klinisk assistent (KlAss) eller studentansvarig har denne samordningsansvar för handledningen
  • Informera studenterna i förväg om att peer learning kommer att användas under VIL perioden och vad det innebär i er verksamhet, i till exempel introduktionsmejl. Om inte förr så diskutera det i början av VIL-perioden.

Implementering av peer-learning, ett exempel

På Biomedicinska analytiker programmet implementeras peer-learning, i filmen nedan ser du ett exempel på hur detta kan gå till. Samarbetet mellan lärosäte och verksamhet lyfts fram som centralt vid införandet av en pedagogisk metod.

Peer learning i olika lärandemiljöer

Verksamhetsintegrerat lärande för utbildningar inom hälso- och sjukvården sker där yrket utövas. Det innebär en stor variation av verksamheter och lärandemiljöer i vilka studenterna lär sig. Peer learning kan ske i många av dessa lärandemiljöer såsom i hemmet/bostaden, primärvården, särskilda boenden, laboratorieverksamhet, tandläkarmottagningar, röntgenavdelning liksom inom sjukhusvården.

Kan användas på alla nivåer

Peer learning kan också ske på olika sätt och i olika grad. I vissa verksamheter bedrivs hela VFU-perioder med peer learning som pedagogisk modell och i andra verksamheter sker det enstaka planerade peer learning-aktiviteter.

Peer learning kan användas på alla nivåer, från nybörjare till specialist samt under introduktion av nya kollegor. Peer learning kan bedrivas på en hel studentenhet.

Filmer med exempel på Peer learning 

Nedan kan du se filmer med exempel på peer learning i olika verksamheter och från olika professioner.

Den första filmen inspelad av Södersjukhuset från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset som illustrerar hur peer learning används hos dem på ett strukturerat sätt med sjuksköterskestudenter i en slutenvårdsmiljö. Här uttalar sig också studenter om hur peer learning uppfattas från deras sida.

Lite längre ned finns korta, självinspelade filmer från handledare i olika verksamheter som ämnar illustrera bredden av tillvägagångssätt och lärandemiljöer där peer learning kan användas.

Titta och inspireras! Kanske finns det något som kan användas hos dig?

Korta filmer att inspireras av

Reflektion

I filmerna nämns reflektion upprepade gånger och den kan ske på olika sätt. Gibbs reflektionscykel används ofta, se nedan. Mer om reflektion vid peer learning.

Gibbs reflektionscykel: Beskrivning: Vad hände? Känslor: Vad tänkte du/ni? Vad kände du/ni? Värdering: Vad var positivt? Vad var negativt? Analys: Vad kan du/vi lära oss av detta ? Slutsats: Kunde du/vi gjort något annat? Handlingsplan: Om det händer igen
Bild av stegen i Gibbs reflektionscykel: 1. Beskrivning: Vad hände? 2. Känslor: Vad tänkte du/ni? Vad kände du/ni? 3. Värdering: Vad var positivt? Vad var negativt? 4. Analys: Vad kan du/vi lära oss av detta? 5. Slutsats: Kunde du/vi gjort någonting annat? 6. Handlingsplan: Om det hände igen vad skulle du/vi göra då? Foto: Helena Brodin.