Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet

KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. 

Endast fondens avkastning är normalt tillgänglig för utdelning, vilket endast medger stöd till mindre omfattande investeringar. De senaste åren har avkastningen uppgått till ca 250 000 kr/år, fördelat på två utlysningar (sista ansökningsdag 1 maj respektive 1 november). Sökande bör ange övrig finansiering om ansökan avser större investeringar.

Användningsområden för donationen

De medel som avsatts för att utveckla läkarutbildningen kan till exempel användas för:

  • Kompetensutveckling av lärare - till exempel kursavgifter, konferens- och resebidrag - Lärare kan ansöka om medel för att kunna delta i utbildningsmöten, konferenser eller för att kunna göra studiebesök vid annat svenskt eller utländskt lärosäte.
  • Pedagogiskt utvecklingsarbete - Medel kan sökas för att utreda, förbereda och igångsätta innovativa pedagogiska förändringar på kurs-, termins- eller sjukhus-/campusnivå. Det kan gälla förändringar inom delar av eller hela utbildningsplanen. Medel kan inte användas för att finansiera vetenskaplig utvärdering av projekten.
  • Infrastruktur - Medel kan sökas för att förbättra infrastrukturen. Det kan gälla investeringar inom teknik eller apparatur avsedd för undervisning. Medel ur fonden kan inte användas för utrustning som kan anses vara basutrustning (enklare datorer, basal programvara, projektorer och liknande).

Vem kan söka medel ur donationen?

Rätt att söka medel ur donationen har lärare som haft ett utbildningsuppdrag vid KI som motsvarar minst 20 procent av heltid under föregående år. Medlen betalas ut till den sökandes institution eller den institution där den sökande har sin anknytning. Ansökan görs på särskild blankett.

När ska ansökan vara inne och vem ska den skickas till?

Ansökan ställs till Nämnden för Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet - och skickas till fonder@ki.se. Sista ansökningsdag är den 1 maj respektive 1 november.

Återrapportering av erhållna medel

Sökande som erhållit medel från Rosanders donation ska enligt separat anvisning lämna en återrapportering senast två år efter att projektet har påbörjats.

Ansökningsblankett

Kontakt

Anne Thyrfing

Handläggare
AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2023-09-11