Genomförandefasen

Verksamheten ska bedrivas så att det ges goda förutsättningar för KI:s medarbetare och studenter att bedriva arbetet med kvalitet och i enlighet med lagar, regler, mål, uppdrag och upprättade planer.

​​​​​​Regelefterlevnad

Utbildningsverksamheten regleras både nationella regelverk t.ex. högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen, samt internationella standard, t.ex. generella riktlinjer för kvalitetssäkring av all högre utbildning i Europa (ESG).

KI:s interna styrdokument, t.ex. föreskrifter, riktlinjer och anvisningar, samlas på medarbetarportalen. Förändringar i regelverken kommuniceras via tillgängliga kanaler och forum som medarbetarportalen, nyhetsbrev, möten med prefekter och GUA/PD.

De centrala styrdokumenten kan kompletteras med programspecifika eller institutionsspecifika styrdokument. Fastställande nämnd ansvarar för att dessa kommuniceras och tillgängliggörs på ett lämpligt sätt i enlighet med de centralt fastställda styrdokumenten.

Avvikelsehantering

Att systematiskt hantera avvikelser är ett värdefullt sätt att lära sig och därmed utveckla verksamheten. Tillämpning av relevanta stödsystem syftar till att förebygga avvikelser.​​​

Klagomålshantering

Typen av klagomål avgör var i organisationen och på vilket sätt klagomål behandlas. Klagomål som gäller kvalitesfrågor inom utbildningen, uppföljning av kursvärderingar etc. ansvarar kursansvarig och programnasvarig institution eller nämnd för.​​​​​​

Stödsystem

Med stödsystem avses en ändamålsenlig IT-baserad infrastruktur. Kvalitetssäkring underlättas av att relevanta stödsystem används regelmässigt. Exempel på stödsystem för kvalitetssäkring av utbildning:

  • Selma: Elektroniskt dokumenthanteringssystem för kurs- och utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå. Underlättar kvalitetssäkring av dokument och process.
  • LADOK: Nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika studieadministrativa processerna samt gör det lättare att uppfylla de regelverk och krav på uppföljning som finns från regering och centrala myndigheter.
  • KI Survey: Program för webbaserade undersökningar som används för kursvärderingar samt andra enkätundersökningar avseende upplevd kvalitet.
  • Canvas: En lärplattform, dvs. en virtuell kursmiljö där lärare, studenter och administratörer kommunicerar och samarbetar.
  • Incidentrapporteringssystem: Elektroniskt system för anmälan, hantering och uppföljning av incidenter, avvikelser och risker.

Processorienterade arbetssätt

En process består av samverkande aktiviteter som steg för steg skapar värde och leder till ett mätbart resultat. Processer är repetitiva, men avgränsas av väldefinierad början och slut. Inom utbildningen finns en mängd processer, några exempel är antagning, tillgodoräknande, utfärdande av examen. 

Väl kartlagda processer (processkartor och flödesscheman) ska användas där det är tillämpligt då de underlättar kvalitetssäkrade arbetssätt och väl underbyggda beslut. Enkla checklistor ska användas där det är tillämpligt då de väsentligt kan minska risken för avvikelser och handhavandefel.

För att utveckla kvaliteten ska processkartläggning användas som ett verktyg för att skapa gemensamma bilder av verkligheten, identifiera svaga länkar och ge stöd i det dagliga arbetet. Särskilt avvikelsehantering och riskanalys underlättas av definierade och kartlagda processer.

Kontakt

Profile image

Johanna Zilliacus

KU-ledamot med uppdrag kring löpande kvalitetsarbete
Profile image

Lena Atterwall

Samordnare