Återkoppling och förbättring

Återkoppling är grundläggande och möjliggör förbättring av verksamheten, men bidrar också till kompetensutveckling hos medarbetarna och synliggör förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Resultat och information om planerade förbättringsåtgärder ska kommuniceras till relevanta intressenter samt publiceras på tillämpliga webbsidor, t.ex. kurshemsidor och programhemsidor.

Kursanalys

Baserat på kursvärderingens resultat ska kursansvarig lärare efter varje kurstillfälle genomföra en kursanalys. Prefekt på kursansvarig institution ansvarar för att kursanalyser genomförs och följs upp. Kursanalysen består av resultatet från kursvärderingen och reflektioner från kursledningen kring kursens styrkor och svagheter, en återrapportering av kursuppdraget, samt eventuella ytterligare indikatorer, m.m.

Kursanalysen ska:

  • sammanställas enligt den analysrapportmall som ansvarig nämnd fastställt;
  • omfatta hela kursen, inklusive de delar som i förekommande fall genomförs av annan institution, samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL) om det ingår i kursen.

Om man i kursanalysen vill lyfta citat från öppna frågor i enkäten är det av yttersta vikt att dessa omformuleras så varken student eller personal kan identifieras. Den sammanställda analysen ska, tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar):

  • publiceras senast en månad efter kursens slut på kursens webbsida och gärna även kommuniceras via e-post, eller på annat sätt, till de studenter som just avslutat kursen;
  • presenteras för de nya studenterna i inledningen av nästkommande kurstillfälle (eller under kursens gång om den nya kursen startar direkt efter den nyss genomförda);
  • skickas in till både kursansvarig utbildningsnämnd och programansvarig nämnd samt diskuteras i forum där det finns studentrepresentanter närvarande. Ansvarig nämnd ansvarar för att sammanställa samtliga kursanalyser inom sitt ansvarsområde som underlag till kvalitetsplanen;
  • arkiveras i kursakten.

Kollegial granskning och lärande​​​

Kollegial granskning och lärande innebär att deltagarna ges möjlighet att bilateralt reflektera över egna och andras arbetssätt och metoder, för att i dialog med ”granskarna” komma fram till vad som kan förändras och förbättras. Granskning sker ifrån sidan, inte uppifrån eller nedifrån.

Kollegial granskning och lärande stödjer en öppen kultur med ömsesidigt lärande och kunskapsutveckling bland både deltagare och i organisationen. Inom kvalitetssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förekommer kollegial granskning och lärande på flera sätt.

Kontakt

Profile image

Johanna Zilliacus

KU-ledamot med uppdrag kring löpande kvalitetsarbete
Profile image

Lena Atterwall

Samordnare