Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Grundläggande principer för utbildningsutvärdering bygger på kontinuerlig uppföljning och granskning av utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Utvärderingsmodellen bygger på resultat och analys av de olika utvärderingar som genomförs på övergripande nivå, institutions- och programnivå samt på kursnivå.