Principer för systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

KI har ett sammanhållet kvalitetssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning, nationella och europeiska standards och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt KI:s Strategi 2030.

Det systematiska kvalitetsarbetet följer KI:s föreskrifter för ett sammanhållet kvalitetssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete som beslutats av rektor. Föreskrifterna kompletteras av mer detaljerade anvisningar som kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutat om.

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar två övergripande processer:

  • Intern kontinuerlig uppföljning
  • Regelbunden granskning där externa sakkunniga medverkar

Dessa processer syftar till att identifiera verksamhetens styrkor, utvecklingsområden och om det finns behov av förbättringsarbete och åtgärder.

Kvalitetssystem landningssida
Bild: Under året genomförs kontinuerligt intern uppföljning av förutsättningar och processer inom forskningsverksamheten som sedan ligger till grund för prioritering och planering av förbättringsarbetet. Utöver det ska förutsättningar och processer regelbundet genomgå djupare granskningar där det läggs ett nationellt och internationellt perspektiv på verksamheten.

Kontinuerlig uppföljning

KI genomför kontinuerlig uppföljning genom en rad systematiska undersökningar:

  • Kurser följs upp med hjälp av kursvärderingar och kursanalyser.
  • Programmen följs upp med enkäter i början, under och efter utbildningen genom nybörjarenkät, examensenkät, alumnenkät och avnämarundersökning.
  • Studentbarometer genomförs vart 4:e år för att följa upp den studiesociala miljön.
  • VFU-enkät genomförs av KI-region Stockholm bland studenter och bland medarbetare och ledning ​​​​​​i de lärandemiljöer där det genomförs  verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Resultaten av uppföljningen används i förbättringsarbetet

Resultaten av dessa uppföljningar sammanställs och publiceras på KI:s webb och de utgör underlag för programmens kvalitetsplaner. Underlagen används bland annat för att följa upp och identifiera behov av förbättringsarbete.

Återrapportering av utbildningsuppdraget

Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå genomförs varje år. Återrapporteringen omfattar ett antal områden som bedömts vara relevanta för återrapportering.

En viktig princip är att innehållet i återrapporteringen ska täcka in alla relevanta områden som är viktiga för hög kvalitet i utbildningen så att kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inte behöver begära in flera små återrapporteringar under året.

Regelbunden granskning

Regelbunden granskning av KI:s alla program på grundnivå och avancerad nivå innebär att från och med 2022 genomgår alla program vart 8:e år en programutvärdering där externa sakkunniga medverkar. Samtliga program är indelade efter nivå och typ av examen i åtta grupper. Under 2022–2027 utvärderas en grupp om året.

Resultaten av programutvärderingen används i förbättringsarbetet

Ansvariga för de utvärderade programmen tar fram en åtgärdsplan utifrån de utvecklingsområden som identifierats i utvärderingen som sedan följs upp av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Åtgärdsplanen och kommitténs uppföljning integreras sedan i programmets kvalitetsplan som ingår i den årliga kontinuerliga uppföljningen.

MJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-06-29