Muntlig digital examination på distans

Muntlig digital examination omfattar muntliga examinationer som genomförs på distans via videokonferenssystem, som verktyget Zoom. På den här sidan finns föreskrifter och riktlinjer för vad som gäller och hur du går till väga.

I begreppet muntlig examination inkluderas:

  • muntliga frågor/svar till enskilda studenter eller grupper av studenter
  • muntligt seminarium
  • muntlig redovisning
  • opponering av projekt- och examensarbete

Zoom för muntlig digital examination

Glad man vinkar till mötesdeltagare via digitalt möte.
Verktyget Zoom kan användas för muntlig examination på distans.

Muntlig digital examination kan på KI genomföras med videokonferensverktyget Zoom.

Du hittar information och vägledning om hur Zoom används på sidan Undervisa digitalt på distans. Där finns också kontaktuppgifter om du behöver pedagogisk vägledning i utformningen av examinationen.

Identifiering av student

Studenten kan identifieras genom att hen visar upp giltig legitimation via webbkameran för rättande lärare eller annan person utsedd av examinator. Identitetskontrollen ska ske enskilt, till exempel i ett ”break out-room" i Zoom.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Det omfattar även avidentifierade personuppgifter där KI ändå har möjlighet att identifiera personen, till exempel genom ”kodnyckel”.

Studenterna ska informeras om behandling av personuppgifter, instruktioner för hur du gör det finns på sidan Information till studenter vid muntlig digital examination på distans

Känsliga personuppgifter i autentiska patientfall

Känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om hälsotillstånd som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet, får inte diskuteras under examination då Zoom används. Enligt GDPR ska personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och KI kan inte garantera de känsliga personuppgifternas säkerhet i Zoom, som därför inte ska användas vid till exempel diskussion om autentiska patientfall då personen kan identifieras. Fiktiva och standardiserade patientfall kan diskuteras.

Upptagning och inspelning av ljud och bild

Bildupptagning med webbkamera är tillåten för att underlätta dialog under examinationen om det kan säkerställas att endast det som är nödvändigt för examinationen filmas.

Bildupptagning med syfte att övervaka examinationen ska inte användas då det saknas stöd i GDPR för detta.

Inspelning av ljud och bild under examinationen är tillåten om det behövs för att säkerställa examinationsunderlaget och för att utgöra ett underlag för betygsbeslutet. Inspelningen innehåller personuppgifter, den ska därför hanteras på ett säkert sätt och bevaras i enlighet med KI:s dokumenthanteringsplan. IT-avdelningen och Enheten arkiv och registratur besvarar frågor som rör säkert bevarande och arkivering.

Individuellt arbete

I normalfallet är samarbete och kommunikation med andra studenter och övriga personer inte tillåtet under muntlig digital examination på distans. Detta ska framgå i informationen som lämnas i samband med examinationen.

Examinator kan tillåta vissa former av samarbete eller kommunikation under examinationen om det är pedagogiskt motiverat. Detta ska framgå i informationen som lämnas i samband med examinationen.

Det bör, i nuläget, beaktas att det inte kan uppnås fullständig säkerhet kring att otillåtet samarbete och kommunikation inte förekommer.

Användning av källor och hjälpmedel

Vid muntlig digital examination på distans ska det framgå i informationen som lämnas i samband med examinationen om det är tillåtet eller inte att använda olika källor och hjälpmedel (såsom kurslitteratur, övrig litteratur, anteckningar, webbsidor, miniräknare).

Det bör, i nuläget, beaktas att det inte kan uppnås fullständig säkerhet kring att otillåtet användande av källor och hjälpmedel inte förekommer.

Råd för utformning av frågor

Se gärna sidan Råd för utformning av frågor vid muntlig digital examination för råd och tips. 

Support

Om du behöver vägledning och support, använd formuläret kontakta oss om digitalt lärande.

Informera studenterna

På sidan Information till studenter vid muntlig digital examination på distans hittar du instruktioner att ge till studenterna innan examinationen.

Riktlinjer

Dokumentet "Muntlig digital examination på distans" omfattar både föreskrifter och anvisningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utöver dessa regler gäller tillämpliga delar av övriga regelverk om examination vid KI:

  • Riktlinjer vid examination
  • Regler och anvisningar för examination
  • Skriftlig digital examination på distans - föreskrifter och anvisningar

Det finns på sidan Examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.