Information till studenter vid muntlig digital examination på distans

Innan examinationen påbörjas ska studenterna få information om regler för examinationen. Här finns det som behöver ingå.

Informationen nedan ska anpassas för den aktuella examinationen, inklusive texten i kursivt nedan.

Information till studenter

System

Examinationen genomförs i Zoom. Lägg till detaljer med länk till Zoom-mötet.

Information till student om behandling av personuppgifter

  1. Ljud- och bildupptagning (och ljud- och bildinspelning då det är aktuellt) sker under examinationen.
  2. Studentens personuppgifter (namn, personnummer, röst, bild) kommer därmed att behandlas. Personer som hanterar examinationen, bl.a. examinator, rättande lärare och kursadministratör kommer att ta del av personuppgifterna. Muntlig examination genomförs normalt med dialog under examinationen. Att genomföra en muntlig examination via Zoom eller annat liknande verktyg bedöms vara en nödvändig och proportionerlig personuppgiftsbehandling sett till syftet med examinationen. Det rättsliga stödet vid genomförande av examination är ”allmänt intresse” (se Art. 6e GDPR).
  3. Studentens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med KI:s integritetsskyddspolicy.
  4. Inspelad examination (ljud och bild) bevaras i enlighet KI:s dokumenthanteringsplan och gallras två år efter examinationen och om student har begärt omprövning av betygsbeslutet rekommenderas att gallring tidigast sker två år efter att den prövningen är slutbehandlad (enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring hos universitet och högskolor).

Upptagning och inspelning av bild under examinationen

Under examinationen ska kameran endast filma sådant som är nödvändigt för examinationen. Studenten ska därför placera sig så att endast en begränsad del av omgivningen filmas.

Individuellt arbete

Samarbete och kommunikation med andra studenter och övriga personer är tillåtet/är inte tillåtet under examinationen.

Användning av källor och hjälpmedel

Alla källor och hjälpmedel (såsom kurslitteratur, övrig litteratur, anteckningar, webbsidor, miniräknare) är tillåtna/inte tillåtna under examinationen.

Det är tillåtet/är inte tillåtet att samarbeta och kommunicera med andra studenter och övriga personer.

Misstänkt fusk

Vid fall av misstanke om fusk får studenten slutföra examinationen.

Vid misstanke om fusk kommer studentens examinationsunderlag inte att rättas förrän beslut har fattats i disciplinärendet.

Arash Hadadgar
2024-06-24